Folksamgruppen: Delårsöversikt januari – september 2017

Framåt på flera fronter

Den världsekonomiska konjunkturen fortsätter att se ljusare ut och viktiga bedömare har justerat upp sina tillväxtprognoser, inte minst för Sverige. Men de politiska frågetecknen kvarstår. USAs vägval i amerikanska och utrikespolitiska frågor samt Storbritanniens förhandlingar om sitt EU-utträde är två områden som bidrar till osäkerhet.

Folksamgruppens totala premievolym växer med sju procent till drygt 41 miljarder kronor under årets nio första månader. Den huvudsakliga tillväxten kommer från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Även sakförsäkringsverksamheten växer något, om än inte i lika hög takt som marknaden. Totalavkastningen för perioden uppgår för Folksam Liv till 3,4 procent och för KPA Pension till 3,7 procent.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag om höjd skatt på sparformen kapitalförsäkring från och med den första januari 2018. För oss i Folksamgruppen är utgångspunkten alltid våra kunder. Även om kostnaden för den höjda skatten blir blygsam, så borde fokus istället ligga på att skapa möjligheter till högre pensioner eftersom de redan är under press.

Vi fortsätter att arbeta med förbättringar i vardagen. Samtidigt går arbetet framåt kring flera av regelverken. Vi är också mitt uppe i att uppdatera distributionsstrategin inom livförsäkringssidan, vilket ger konsekvenser för hur vi framgent ska samverka med våra förmedlare.

Införlivningsarbetet av Förenade Liv har fortsatt och nått några viktiga milstolpar. Från och med oktober har en sjukvårdsförsäkring lanserats i Folksam. Det är nu också möjligt för flera fackförbund att nyteckna kunder i Folksam.

Genom vårt senaste köp av gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC exklusivt gav ut till oss om ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar närmar vi oss 15 miljarder kronor i tillgångsslaget. Därmed är etappmålet om tolv miljarder kronor passerat och vi har slagit fast ett nytt mål om 25 miljarder kronor före utgången av 2018. Det betyder att vi på drygt ett år har blivit en av världens största privata innehavare av gröna obligationer. Vår framfart som köpare av gröna obligationer har också uppmärksammats internationellt. Till exempel deltog vi nyligen vid ett globalt affärsforum i New York och vid ett klimatmöte som Världsbankens ordnade. Gröna obligationer ger högre pensioner för våra kunder, samtidigt som deras sparande bidrar till en uthållig värld. Helt i enlighet med Folksams vision.

Nu fortsätter vi att engagera oss för kunderna genom både stora och små insatser. Vi ska arbeta för en mer effektiv verksamhet och vi ska se över processer, regler och samarbeten. Jag har sagt det tidigare: Vi ska ha branschens mest nöjda kunder.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Översikt Folksamgruppen:

Folksam totalt Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 2016 2015
Folksam kundindex (FKI), % 79 78 79 78
Premier, Mkr 1) 41 357 38 569 47 023 50 640
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2),3),4) 392 692 370 423 375 794 344 851
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3),4),5) 137 347 119 207 124 042 111 144
Antal heltidstjänster 6) 3 722 3 858 3 731 3 706

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.

Väsentliga händelser under perioden:

  • Folksam ska se över verksamheten inom dotterbolaget Folksam Fondförsäkring och särskilt utvärdera huruvida den kan införlivas i Folksam Livs verksamhet. Samtidigt blir Thomas Theiler ny vd i bolaget.
  • I ett remissyttrande inför det kommande regelverket för konsumentskydd och försäkringsdistribution (IDD) framhåller Folksam att man vill undanta kollektivavtalad försäkring från de väntade nya EU-reglerna.
  • Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar. Därmed är etappmålet om tolv miljarder kronor passerat och ett nytt mål om 25 miljarder kronor har fastslagits.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Juha Hartomaa, ansvarig investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26 

Följ oss på