Folksamgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2018

Effektivitet framför allt

Vi fortsätter att öka trycket på arbetet med effektivitetshöjande åtgärder, samtidigt som vi fokuserar på de nya regelverken och aktiviteter för ökad försäljning.

Folksamgruppens totala premievolym uppgick under årets första kvartal till 22 207 (22 622) miljoner kronor. Den huvudsakliga tillväxten fortsätter att komma från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Inom sakförsäkringsverksamheten låg premieintäkterna i nivå med förra året. Totalavkastningen för våra bolag blev något lägre än nivåerna året innan, främst till följd av lägre avkastning från aktieportföljerna. Under den senaste tiden har vi gjort två investeringar som förtjänar särskilda omnämnanden. I februari gjorde vi vår tredje obligationsinvestering på 350 miljoner amerikanska dollar av ett organ inom Världsbanken. Den här gången gällde det dock inte gröna obligationer, utan genom förvärvet vill vi lyfta fram FN:s 17 globala utvecklingsmål och rikta fokus mot fem av dem. Den andra investeringen gjorde vi i efter kvartalets utgång i april. Till ett värde av 400 miljoner amerikanska dollar, eller drygt tre miljarder kronor, köpte vi gröna obligationer som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv. Med vår fortsatta framfart på marknaden för gröna obligationer har vi nu passerat 20 miljarder kronor i tillgångsslaget och närmar oss målet om att före utgången av 2018 äga 25 miljarder kronor i det. Det känns fint.

Den världsekonomiska utvecklingen är stark och den internationella valutafonden IMF:s BNP-prognoser på närmare fyra procent i tillväxt både 2018 och 2019 står kvar. De utvecklade länderna i Europa och Asien, liksom USA, utvecklas stabilt, även om världen fortsatt står inför många politiskt svåra utmaningar.

Inom Folksamgruppen har vi haft fortsatt fokus på vardagen och på stabilitet. På kundmötet – och på effektivisering. En hel del sker löpande, men nu har vi höjt växeln ytterligare inför de närmsta åren. Ett led i detta är den renodling av organisationen till att endast omfatta affärsområdena Liv och Sak, som vi införde från och med den första april 2018. Förändringen ger affärsområdena tydligare ansvar för resultat och lönsamhet. Den ökar trycket på effektivisering, som i slutänden gör det möjligt för oss att sätta lägre premier och bättre villkor för våra kunder och ägare. Vi har också fokus på försäljningen, som vi inte är fullt tillfreds med inom alla områden. Ett svar i sökandet efter en mer stabil försäljning och fler kunder som söker sig till oss för att vi kan erbjuda det de behöver – trygghet – är lanseringen av den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som främst riktar sig mot våra drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

Allt detta sker parallellt med införandet av de kända regelverken GDPR, PRIIP, IDD, MIFID och POG och det som vi ännu inte vet vad de innehåller (IORP).

Vi har mycket arbete som väntar. Men i grunden handlar det om att öka tryggheten för kunderna. Och i alla de utmaningar som ligger framför oss kan vi hitta kraft i det faktum att kunderna är nöjda med oss och stannar allt längre. Det är vi stolta över. Och det ger oss en tydlig målbild om vad vi ska fortsätta att jobba mot.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Översikt Folksamgruppen:

Folksam totalt Jan-mars 2018 Jan-mars 2017 2017 2016
Folksam kundindex (FKI), % 727 79 78 79
Premier, Mkr1 22 207 22 622 49 939 47 023
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr2,3,4 406 111 390 487 394 125 375 794
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr3,4,5 142 599 132 293 139 632 124 042
Antal heltidstjänster6 3 716 3 721 3716 3 731

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.
7) Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för perioden januari till mars 2018 är likvärdigt med utfallet för helåret 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.

 

Väsentliga händelser under perioden (jan-mar):

  • Folksam lanserade den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som riktar sig främst mot Folksams drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.
  • Folksamgruppen förvärvade i ett exklusivt förfarande obligationer som Världsbanken (IBRD) gav ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar eller knappt 2,8 miljarder kronor.
  • Folksam lanserade den nya digitala tjänsten ”Hitta vårdgivare utomlands” för att hjälpa kunderna att hitta kvalitetssäkrade läkarmottagningar.
  • KPA Pensionsförsäkring anpassade från och med den 29 mars 2018 den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in.
  • KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken och Folksam placerar sig på en andraplats i försäkringsbranschen i Sustainable Brand Index stora undersökning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Folksamgruppen köpte gröna obligationer till ett värde av drygt tre miljarder kronor (400 miljoner amerikanska dollar) som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv.
  • Folksamgruppen lanserade tillsammans med Aberdeen Standard Investment en fond-i-fond för fastighetsinvesteringar och som bara är öppen för bolag i Folksamgruppen. Avsikten är att investera 300 miljoner Euro på den europeiska marknaden under de kommande tre till fyra åren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
  • Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 070-831 64 07

Följ oss på