Delårsöversikt januari-juni 2017

Förbättringsarbetet fortsätter

Den världsekonomiska konjunkturen ser ljusare ut och viktiga bedömare har justerat upp sina tillväxtprognoser, inte minst för Sverige. Men det finns många och stora frågetecken, såväl ekonomiskt som politiskt. Den amerikanske presidenten Donald Trumps vägval i amerikanska och utrikespolitiska frågor samt Storbritanniens förhandlingar om sitt EU-utträde är två sådana.

Folksamgruppens totala premievolym växer med åtta procent till drygt 33 miljarder kronor under det första halvåret. Den huvudsakliga tillväxten kommer från kollektivavtalade tjänstepensioner, medan premieflödena i övrig livförsäkring är mer stabila. Även sakförsäkringsverksamheten växer något. I april 2017 höjde vi återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Det är den fortsatt goda avkastningen som gör att vi kan känna oss trygga med att höja återbäringsräntan.

Vi har under den senaste perioden arbetat mycket med förbättringar i vardagen, precis som tidigare aviserat.  för de många nya regelverken fortsätter. Vi är mitt uppe i en översyn av hur vi i framtiden ska samverka med våra förmedlare och hur många de ska vara. I april lanserade vi nya och mer användarvänliga ”Mina sidor”, vilket är ett viktigt steg i vår digitala förflyttning.

Perioden har också kännetecknats av omfattande arbete med upphandlingar inom det fackliga området. Förenade Liv-kunderna TCO-förbunden Unionen och Vision valde tyvärr andra försäkringsgivare än Folksam, vilket ger effekt på Folksamgruppens premieinflöden från 2018 och framåt. Samtidigt har en rad andra kunder valt Folksam, däribland Trafik och järnväg, Försäkringstjänstemännen (FTF), Sveriges universitetslärare (SULF), Musikerförbundet och Teaterförbundet. Med Lärarförsäkringar har vi kommit överens om att göra en så kallad beståndsöverlåtelse från Förenade Liv till Folksam. Införlivningen av Förenade Liv fortsätter och har i övrigt tagit viktiga steg framåt.

Arbetet med att vara en ansvarsfull investerare och ägare fortsätter. Våra köp av gröna obligationer närmar sig etappmålet tolv miljarder kronor. Här är naturligtvis investeringen i samband med Världsbankens emission viktig. Ett annat mål är att öka fastighetstillgångarna med tio miljarder kronor. Efter periodens två fastighetsförvärv har vi nu passerat sju miljarder kronor i investeringar sedan vi satte upp detta mål.

Jag är stolt över Folksam. Jag är stolt över våra medarbetare som bidrar till det stora engagemanget för våra kunder. Som ett kundägt företag måste vi vara lite bättre, lite helare och lite renare. Därför fortsätter arbetet som vi har startat på flera håll med att se över processer, regler, samarbeten och att hela tiden leva som vi lär. Målet är tydligt: Vi ska ha branschens mest nöjda kunder.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Översikt: Folksamgruppen

  Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2016 2016 2015
Folksam kundindex (FKI), % 79 78 79 78
Premier, Mkr (1) 33 211 30 722 47 023 50 640
Förvaltat kapital, Mkr (2,3,4) 389 341 361 415 375 794 344 851
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3,4,5) 135 552 111 471 124 042 111 144
Antal heltidstjänster (6) 3 706 3 750 3 731 3 706

(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
(2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
(3) Avser vid periodens slut.
(4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
(5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.


Väsentliga händelser under perioden

• Folksam Liv höjde återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen inom tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent.

• Folksamgruppen förvärvade gröna obligationer till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar som Världsbanken gav ut.

• Folksam Livs årsstämma beslutade att betala ut överskottsmedel på över 1,66 miljarder kronor inom kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner.

• TCO-förbunden Unionen och Vision valde inte Folksam som försäkringsgivare i samband med sina upphandlingar.

• Johan Rudén tillträder som ny IT-chef i Folksamgruppen den första augusti. Han efterträder Gunnar Fröderberg som blir Senior Advisor fram till sin pension.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Juha Hartomaa, ansvarig investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på