Folksamgruppen: Januari – Mars 2017

2017 har börjat stabilt för Folksamgruppen, precis som 2016 avslutades. Vi fortsätter att arbeta för kundernas bästa både genom de små förbättringarna i vardagen och större förändringsarbeten.

Omvärldsläget och dess utmaningar består, även om den världsekonomiska utvecklingen ser ljusare ut och viktiga bedömare nu justerar upp sina tillväxtprognoser. Det största frågetecknet är den amerikanske presidenten Donald Trump och hans vägval i såväl amerikanska som utrikespolitiska frågor.

Samtidigt fortsätter det låga ränteläget att prägla Folksamgruppens tillvaro. Vår totala premievolym växer enligt plan. Vårt starka sakförsäkringserbjudande fortsätter att driva efterfrågan, samtidigt som premieinflödena i livförsäkringsverksamheten förblir mer kontrollerade. I februari 2017 kunde vi återigen höja återbäringsräntan, från fyra till fem procent, och efter kvartalets utgång höjde vi återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Det är den fortsatt goda avkastningen, trots ränteläget, som gör att vi kan känna oss trygga med dessa höjningar.

Översikt Folksamgruppen:

 Folksam totalt    Jan-Mar 2017    Jan-Mar 2016    2016    2015  
 Folksam kundindex (FKI), %    79    77    79    78  
 Premier, Mkr 1)  22 622   21 322   47 023   50 469 
 Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2),3),4)  390 487   353 488   375 794   344 851 
 Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3),4),5)  132 293   109 471   124 042   111 144 
 Antal heltidstjänster 6)  3 721   3 704   3 731   3 706 
1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.  
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej. 
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.  
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken. 6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.

Läs mer i bifogad rapport eller gå in på https://nyhetsrum.folksam.se/ir/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76  
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 0708-31 65 26

Följ oss på