Folksamgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2018

Fortsatt fokus på kunderbjudandet

Vi fortsätter med vårt intensiva arbete för att utveckla vårt kunderbjudande ytterligare. Arbetet med de nya regelverken fortskrider som planerat.

Folksamgruppens totala premievolym uppgick under halvåret till 34 641 (33 211) miljoner kronor. Den huvudsakliga tillväxten fortsätter att komma från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Inom sakförsäkringsverksamheten låg premieintäkterna i nivå med förra året. Totalavkastningen för våra bolag blev något högre än nivåerna året innan, främst till följd av högre avkastning från aktieportföljerna. Under perioden gjorde vi flera investeringar som sticker ut. I februari gjorde vi vår tredje obligationsinvestering på 350 miljoner amerikanska dollar av ett organ inom Världsbanken. Den här gången gällde det dock inte gröna obligationer, utan genom förvärvet vill vi lyfta fram FN:s 17 globala utvecklingsmål och rikta fokus mot fem av dem. Den andra investeringen gjorde vi i april. Till ett värde av 400 miljoner amerikanska dollar, eller drygt tre miljarder kronor, köpte vi gröna obligationer som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv. Det innebär att vi passerat 20 miljarder kronor i tillgångsslaget och närmar oss målet om att före utgången av 2018 äga minst 25 miljarder kronor i det. Det känns bra.

Den världsekonomiska utvecklingen är stark och den internationella valutafonden IMF:s BNP-prognoser på närmare fyra procent i tillväxt både 2018 och 2019 står kvar. De utvecklade länderna i Europa och Asien, liksom USA, utvecklas stabilt, även om världen fortsatt står inför många politiskt svåra utmaningar.

Inom Folksamgruppen har vi haft fortsatt fokus på utveckling. Inte minst när det gäller hur vi möter våra kunder, men också på effektivisering. Även om mycket sker löpande, har vi höjt växeln ytterligare inför de närmsta åren. För att skapa tydligare resultatansvar har vi renodlat organisationen till att endast omfatta affärsområdena Liv och Sak från och med den första april 2018. På det här sättet ökar vi trycket på effektivisering, som i slutänden gör det möjligt för oss att sätta lägre premier och bättre villkor för våra kunder och ägare. Vi har också fokus på försäljningen, som vi inte är fullt tillfreds med inom alla områden. Vi vill uppnå en mer stabil försäljning över tid och fler kunder som söker sig till oss för att vi kan erbjuda det de behöver – trygghet. Lanseringen av den nya produkten Privatpension är en del av det arbetet. Det är en traditionell försäkring som främst riktar sig mot våra drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

Allt detta sker parallellt med införandet av de genomgripande och välkända regelverken GDPR, PRIIP, IDD, MIFID och POG och IORP. I början av juli kom promemorian om en ny tjänstepensionsreglering. Förslaget innebär att försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet kan välja att lämna försäkringsregleringen och omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Då huvuddelen av Folksam Liv med dotterbolags verksamhet är inom tjänstepensionsområdet kommer valet av bolagsform vara av stor strategisk betydelse för Folksam. Vi kommer att analysera förslaget och följa regleringsutvecklingen under hösten för att kunna fatta kloka beslut om inriktningen framöver.

Vi har fortfarande mycket framför oss. I grunden handlar det om att öka tryggheten för våra kunder. Och i alla de utmaningar som ligger framför oss kan vi hitta kraft i det faktum att kunderna är nöjda med oss och stannar allt längre. Det är vi stolta över. Och det ger oss en tydlig målbild om vad vi ska fortsätta att jobba mot.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Översikt Folksamgruppen

jan-jun 2018 jan-jun 2017 Helår 2017 Helår 2016
Folksam kundindex (FKI) % 73 (7) 79 78 79
Premier, Mkr (1) 34 641 33 211 49 939 47 023
Förvaltat kapital, Mkr (2,3,4) 416 441 389 341 394 125 375 794
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3,4,5) 150 229 135 552 139 632 124 042
Antal heltidstjänster (6 ) 3 720 3 706 3 716 3 731

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.
7) Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för perioden januari till juni 2018 är likvärdigt med utfallet för helåret 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.

Väsentliga händelser under perioden (jan-juni)

  • Folksam lanserade den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som riktar sig främst mot Folksams drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.
  • Folksamgruppen förvärvade i ett exklusivt förfarande obligationer som Världsbanken (IBRD) gav ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar eller knappt 2,8 miljarder kronor.
  • Folksam lanserade den nya digitala tjänsten ”Hitta vårdgivare utomlands” för att hjälpa kunderna att hitta kvalitetssäkrade läkarmottagningar. KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken och Folksam placerar sig på en andraplats i försäkringsbranschen i Sustainable Brand Index stora undersökning.
  • KPA Pensionsförsäkring anpassade från och med den 29 mars 2018 den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in.
  • Folksamgruppen köpte gröna obligationer till ett värde av drygt tre miljarder kronor (400 miljoner amerikanska dollar) som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv. Folksamgruppen lanserade tillsammans med Aberdeen Standard Investment en fond-i-fond för fastighetsinvesteringar och som bara är öppen för bolag i Folksamgruppen. Avsikten är att investera 300 miljoner Euro på den europeiska marknaden under de kommande tre till fyra åren.
  • Finansinspektionen godkände överlåtelsen av Förenade Livs försäkringsbestånd till Folksam Sak och Folksam Liv. Överlåtelsen genomfördes per den 1 juni.

 

Se Folksamgruppens vd Jens Henriksson kommentera första halvåret 2018:

https://youtu.be/H-rvvqV6H1c

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen 0724-68 70 60

Följ oss på