Helårsöversikt 2018:  Fortsatt fokus på affär, kostnad och hållbarhet

Den totala premievolymen växte under året med 8,1 procent till 54 miljarder (49,9 miljarder). Det förvaltade kapitalet uppgick till 404 miljarder (394 miljarder) en ökning med 2,5 procent. Folksamgruppen har aldrig stått starkare i ett finansiellt perspektiv.

– Vi har ett tydligt fokus på att genom ett mer komplett erbjudande ännu bättre möta våra kunders behov och därigenom öka affärsvolymen. Lanseringen av produkten Privatpension i början av 2018 är en del av detta, säger Jens Henriksson vd för Folksamgruppen.

– 2019 kommer säkerligen bli ett intensivt och spännande år för Folksamgruppen. Både affären, våra kostnader liksom hållbarhet kommer att ha lika hög prioritet. Vi ska ta vara på alla möjligheter som bjuds för att nå det övergripande målet, att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder, avslutar Jens Henriksson.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

• Folksam lanserade den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som riktar sig främst mot Folksams drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

• Folksam Sak tecknade den 2 oktober avtal om att sälja sin ägarandel om 75 procent i Folksam Skadeförsäkring med verksamhet i Finland.

• Folksamgruppen nådde under året målet om att äga 25 miljarder kronor i gröna obligationer. Det skedde bland annat genom det hittills största enskilda förvärvet av på drygt tre miljarder kronor som Europeiska investeringsbanken gav ut och köpet av obligationer som Världsbanken (IBRD) gav ut till ett värde av knappt 2,8 miljarder kronor.

• Folksamgruppen förvärvade ytterligare preferensaktier i Volvo Cars till ett nominellt belopp om 750 miljoner kronor. Därmed har Folksamgruppen investerat totalt 1 750 miljoner kronor i preferensaktier utgivna av Volvo Cars.

• KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken och Folksam placerar sig på en andraplats i försäkringsbranschen i Sustainable Brand Index stora undersökning.

Översikt Folksamgruppen

2018 2017 2016
Folksam kundindex (FKI) % 75 (7) 78 79
Premier, Mkr (1) 54 020 49 939 47 023
Förvaltat kapital, Mkr (2,3,4 ) 404 059 394 125 375 794
Fondförsäkringstillgångar, Mkr(3,4,5 ) 137 076 139 632 124 042
Antal heltidstjänster (6) 3 771 3 716 3 731

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baserad på betald tid under perioden.
7) Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för 2018 är likvärdigt med utfallet för 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.

Se vd Jens Henriksson summera helåret 2018

Contacts:
Kajsa Moström +46708-31 64 07
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se
Folksam Group Press office +468-772 60 660

Följ oss på