Bolagsstämman – viktig arena för ansvarsfull ägarstyrning

Våren är i antågande och det innebär högsäsong för börsbolagens årliga stämmor. Bolagsstämmorna är ett viktigt forum för Folksamgruppen att aktivt visa hur vi arbetar med ansvarsfullt ägande.

Folksamgruppen försäkrar nära varannan svensk och med ett förvaltat kapital på över 400 miljarder kronor är vi en av Sveriges största kapitalförvaltare. Att vara stor innebär också ett stort ansvar att förvalta våra kunders pengar ansvarsfullt och klokt, det är speciellt viktigt för oss som ömsesidigt bolag, eftersom våra kunder också är våra ägare.

Våra portföljer omfattar bland annat räntebärande papper, fastigheter, innehav i onoterade bolag och börsnoterade bolag och i den sistnämnda kategorin är stämman det viktigaste forumet för Folksamgruppen att agera som en ansvarfull ägare. Här ställer vi frågor till styrelsen och vd och driver de frågor som är viktiga och relevanta för våra ägare.

-Vi har innehav i omkring 50 svenska börsnoterade företag och vårt mål är att besöka alla stämmor. Här kan vi exempelvis rösta emot belöningsprogram för bolagsledningen, om vi anser att de saknar relevans och nytta för verksamheten och kunderna, säger Emilie Westholm, chef för ansvarsfullt ägande.

Sedan 2009 ställer Folksamgruppen frågor kopplade till hållbarhet på bolagsstämmorna, frågorna har genom åren varierat och de har handlat om mänskliga rättigheter, korruption och jämställhet. Vi anser nämligen att hållbarhetsrisker inte går att separera från bolagens verksamhet och att bolagen måste planera och agera för att minska sina hållbarhetsregler.

I december 2017 meddelade Folksamgruppen att vi kommer att implementera och följa Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD ger ett ramverk med rekommendationer om hur bolag praktiskt kan arbeta med klimatrelaterade risker och möjligheter. Dessa risker och möjligheter ska hanteras som andra finansiella och strategiska risker i ett bolag och det är ytterst bolagets styrelse och ledning som är ansvarig

Förra året valde vi att ställa samma fråga på samtliga stämmor och frågan var kopplad till TCFD och den ställdes på samtliga vi närvarade vid under 2018.

– Vi fick varierande svar förra året och vi var inte riktigt nöjda. Hittills i år har besökt ungefär en femtedel av de planerade stämmorna och vi ser redan nu att flera bolag väljer att implementera ramverk kopplade till klimatförändringar, säger Emilie Westholm.

Emilie Westholm berättar att bolagen visar stort intresse för Folksamgruppens fråga och att vi vid ett flertal tillfällen har tackats av bolagens hållbarhetsansvariga för att vi lyft frågor kopplade till klimatförändringarna och även i år kommer vi att ställa en fråga kopplad till klimatförändringarna.

Som ett ömsesidigt bolag förvaltar vi inte bara våra kunders, alltså våra ägares pengar, utan vi har också kundernas perspektiv nära.

– Vad våra kunder tycker är viktigt spelar stor roll för oss. Hållbarhet är viktigt för våra ägare och vi gör skillnad genom vårt ägande och vårt agerande på stämmorna. Detta är kopplat till vår vision, nämligen att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

 

Följ oss på