Folksam engagerade i ny studie om utmattningssyndrom

Lena Ekerdal och Per Westerståhl.

En ny behandlingsmetod för lärare med utmattningssyndrom har lett till snabbare återgång i arbete. Behandlingsmetoden har tagits fram i samarbete med Lärarförsäkringar, Karolinska institutet och Folksam.

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har ökat de senaste 20 åren och stressrelaterad psykisk ohälsa, speciellt utmattningssyndrom, är en av de vanligaste orsakerna till arbetsoförmåga och lärare är den mest utsatta yrkesgruppen.

Rehabilitering i internatform, gruppsamtal med kollegor och aktiv uppföljning är komponenterna i den första statistiskt säkerställda metoden, som visat en snabbare återgång i arbete. Resultatet av forskningsstudien presenteras nu i Läkartidningen.

I början av 2016 träffade Per Westerståhl, då skadechef på det numera införlivade bolaget Förenade Liv, representanter för organisationen Lärarförsäkringar och diskuterade ökningen av utmattningsrelaterade besvär bland lärare.

–  Vi såg en markant ökning av anmälningar av sjukskador till följd av dessa besvär och insåg att något behövde göras. Tillsammans med Lärarförsäkringar träffade jag Åke Nygren, professor vid Karolinska institutet som forskar kring rehabilitering av just utmattningssyndrom. Det blev startskottet på forskningsstudien, säger Per Westerståhl.

Nationellt forskningsprojekt

Syftet med studien var att se om en avgränsad period med rehabilitering utomlands för personer inom samma yrkeskategori kunde påskynda tillfrisknandet och öka sannolikheten att snabbt komma tillbaka i arbete.

Eftersom dåvarande Förenade Liv sedan tidigare hade ett bra samarbete med rehabiliteringsaktören Svenska Re på Gran Canaria föll det sig naturligt med ett samarbete.

Studien, som är ett nationellt forskningsprojekt mellan Karolinska institutet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarförsäkringar, Svenska Re och Förenade Liv, lades upp med en testgrupp och en kontrollgrupp.

Lena Ekerlund, sjuksköterska och skadespecialist på Folksam har under testperioden fungerat som forskningssamordnare och kontakt mellan projektdeltagare, forskningsorganisationer och försäkringsorganisationer. Hon berättar att ett första urval av deltagare gjordes ur Förenade Livs kundbas:

–  Lärare som varit sjukskrivna mellan tre månader och ett år fick en enkät med frågor om både privat- och yrkesliv. Med den som grund sändes en testgrupp under 2018 på en tre veckors rehabilitering hos Svenska Re på Gran Canaria. Där deltog de i ett program under överinseende av läkare, psykologer, fysioterapeuter och dietister. Dessutom lade man till ytterligare en dimension, nämligen att testgruppen gavs tillfälle att diskutera sina yrkesgemensamma problem i samtalsgrupper och på så sätt få hjälp att hitta lösningar på det som orsakade stress.

Testgruppen jämfördes sedan med en kontrollgrupp som fått den behandling som erbjudits i deltagarnas hemkommuner.

Bra resultat

Vid uppföljning av testgruppen drygt ett år efter behandlingen var den genomsnittliga andelen som åter var i arbete 74 procent. I kontrollgruppen var motsvarande andel 58 procent.

– Det här är ju ett väldigt bra resultat och den enda rehabiliteringsinsatsen som visar att det går att förkorta sjukskrivningstiden. Den slutsats man kan dra är att det faktiskt finns fördelar med en behandlingsform som är yrkesspecifik. Alltså att personer inom samma yrke kan hjälpa varandra med att bearbeta och se vilka faktorer inom yrket som leder till stress. Lösningarna och resultaten från enkäten kan sedan ligga till grund för att förändra och förbättra arbetsklimatet, säger Per Westerståhl.

Utfallet visar på vinster såväl på det individuella planet som företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt. Individen kommer snabbare tillbaka till yrkeslivet och för Folksam och samhället i stort innebär det minskade kostnader.

– För Folksams del hoppas jag på någon form av produktutveckling där denna form av rehabilitering kan förekomma i framtiden, avslutar Per Westerståhl.

Martina Sundström, chef för Folksams fackliga affär säger att projektet är glädjande, eftersom det bidragit till att kunna hjälpa sjuka lärare tillbaka till arbetet.

– Folksam bedriver och stöttar forskning inom flera områden. Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och inom det ryms också ett hållbart arbetsliv. Den här studien visar konkret hur vi kan bidra till hållbarhet för våra kunder och partners, säger Martina Sundström, chef facklig affär på Folksam.

Följ oss på