Finansinspektionens förslag riskerar att påverka kundernas pensioner negativt

Tjänstepensionsregleringen har mycket stor påverkan på tjänstepensionerna. Regeringen har givit Finansinspektionen (FI) breda bemyndiganden, varför FI:s föreskrifter har stor påverkan på kundernas pensioner. Den 13 september stod Folksamgruppen bakom två remissyttranden till FI.  

För Folksamgruppens kunders pensioner är kapitalkraven för fondförsäkring och solvensregleringen för traditionell försäkring nyckelfrågor. När det gäller solvensregleringen för traditionell försäkring har Svensk Försäkring ingen samlad position. Därför lämnar Folksam, Folksam LO Pension och KPA Pension, ett remissyttrande till Finansinspektionen tillsammans med AMF och Alecta.

Enligt det gemensamma remissyttrandet riskerar Finansinspektionens förslag till solvensreglering att leda till avsevärt lägre pensioner för förmånstagarna och även till stora kostnadsökningar för arbetsgivarna.

– Om FI:s förslag skulle genomföras skulle det leda till betydande och omotiverade skärpningar av kraven, säger Ylva Wessén. Jag hoppas att Finansinspektionen får användning av de förslag vi har framfört för att säkra att våra kunder får bra pensioner, säger Ylva Wessén, tf koncernchef Folksamgruppen.

Folksam, Folksam LO Pension, KPA Pension, AMF och Alecta rekommenderar Finansinspektionen att göra en samlad översyn av solvensregleringen. Därtill föreslås konkreta åtgärder såsom:

  • Att det allmänna aktsamhetsavdraget för på marknadsräntor utgår och ersätts med ett realistiskt kreditriskavdrag
  • Att om modellen för beräkning av diskonteringsräntekurvan behålls bör Finansinspektionen behålla dagens nivå på den långsiktiga terminsräntan
  • En övergripande justering av kapitalkravet så att det motsvarar nivån som lagstiftaren avsett

När det gäller fond- och depåförsäkring finns motstridigheter i hur försäkringstekniska avsättningar, tillgångar och skulder som svarar mot åtaganden där försäkringsföretaget inte står risk ska hanteras. Exempelvis ingår inte framtida vinster i kapitalbasen. Trots detta är kapitalkravet för annullationsrisk baserat på risken för minskad framtida intjäning.

Med Finansinspektionens förslag blir det riskkänsliga kapitalkravet betydligt högre jämfört med Trafikljusmodellen, framför allt på grund av kapitalkraven för annullationsrisk och driftskostnadsrisk.

– De högre kapitalkraven för fondförsäkring minskar utrymmet för låga avgiftsnivåer. Det påverkar pensionerna negativt, säger Ylva Wessén. Det påverkar särskilt kunderna i Folksam LO Pension som alla är fondförsäkringskunder.

Läs mer om Svensk Försäkrings yttrande i frågan.

För ytterligare information:

Folksamgruppens pressjour 08 -726660

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på