Nytt flytträttsförslag riskerar sänka pensioner

Flytträtten har diskuterats i flera år. Regeringen föreslår i sin flytträttsproposition att det bolag som kunden flyttar ifrån har rätt att ta ut en flyttavgift som täcker kvarvarande anskaffningskostnader i tio år. Det är ett förslag vi kan leva med. Nu har riksdagen börjat diskutera omfattande förändringar som riskerar att sänka våra kunders pensioner. Radikala förslag måste utredas nogsamt av regeringen.  Skandia och Folksam belyser hur tre miljoner kunder med traditionell försäkring påverkas

Tillsammans har Folksam och Skandia 3 miljoner kunder som har valt traditionell försäkring för sitt pensionssparande – en prisvärd sparform med garanti där allt överskott går tillbaka till kunderna och som vi anser är den bästa sparformen för de flesta att spara till sin pension. I debatten har det i liten utsträckning belysts hur kunder med traditionell försäkring påverkas och hur kunder som behåller sitt pensionssparande påverkas.

Många vanliga människor påverkas negativt av förslagen som diskuteras. Många av våra kunder är låginkomsttagare och där tjänstepensionen, som ofta sparas i en traditionell försäkring, utgör en viktig del av den totala pensionen. Både regeringens förslag samt i än större grad de förslag riksdagen diskuterar väntas ge dessa kunder mindre pengar i plånboken. Det belyste Ylva Wessén, tf. koncernchef och Frans Lindelöw, vd Skandia i en gemensam intervju med Dagens Industri inför finansutskottets möte 17 oktober.

 Folksam vill ha en rättvis lagstiftning såväl för kunder som är kvar som för de som flyttar

I grunden är Folksam positiva till flytträtt och med den liggande propositionen skulle många viktiga förenklingar göras för att exempelvis underlätta att flytta ihop försäkringar. Vi vill se en rättvis lagstiftning, både för de som flyttar och för de som är kvar.

Större förslag till förändringar behöver utredas nogsamt

10 oktober diskuterade riksdagens finansutskott radikala förändringar rörande regeringens proposition om flytträtt. En fråga som diskuterades är om pensionsbolagens rätt att ta ut avgifter för flytt ska begränsas ytterligare så att anskaffningskostnaderna bara får räknas över fem år samt att införa ytterligare retroaktiv lagstiftning som medför flytträtt ännu tidigare än från år 2007. Sådana radikala förändringar rörande ett lagförslag måste utredas nogsamt på sedvanligt sätt så att beslutsfattarna kan sätta ner fötterna rätt. Om det nya förslaget genomförs sänks pensionen för våra 1,5 miljoner kunder som har pensionssparande med garanti, alltså traditionell försäkring.

Stora skillnader mellan traditionell försäkring och fondförsäkring

För fondförsäkring har skillnaden mellan fem och tio år inte samma relevans eftersom kunden själv kan påverka placeringarna i en fondförsäkring och kunden själv står för den finansiella risken. När det gäller traditionell försäkring garanteras kunden en viss pension som betalas ut jämnt över tiden. I kundägda bolag går överskottet till kunderna. Bolaget ansvarar för att leverera garanterad pension till kunden. I sammanhanget kan det vara bra att känna till att Folksam tillhandahåller såväl traditionell som fondförsäkring.

Kortsiktiga placeringar väntas sänka avkastningen och därmed pensionerna

Grunden för bra pension är avkastningen på gjorda placeringar. Pensionsbolag investerar ofta med en tidshorisont på 30–40 år för att åstadkomma bra avkastning. Börjar en arbetsgivare eller en individ pensionsspara i 25-årsåldern då kan pensionskapitalet placeras för att växa till under 40 år. För att klargöra behovet av långsiktighet i pensionssparandet erbjuder Folksam som minimum 10-åriga avtalstider för att möjliggöra bra avkastning och därmed pension.

Om tidsperioden som pensionsbolaget kan räkna med att ansvara för att kundens pensionskapital ska växa kortas ner, vilket regering och riksdag överväger, tvingas pensionsbolaget till kortsiktiga placeringar. Redan 10 år, som regeringen föreslår i sin proposition, är mycket kort tid att hinna åstadkomma bra avkastning. Med en 5-årsgräns skulle en större del av pensionskapitalet investeras i räntebärande papper som tenderar att ha lägre avkastning än aktier, infrastruktur och fastigheter. Då riskerar våra kunder som har traditionell försäkring lägre pensioner.

Kunder som flyttar ska inte lämpas över på kvarvarande kunder

En annan orsak till risken för sänkta pensioner för våra kunder är att om kostnader som härrör till flyttande kunder inte bärs av flyttande kunder lämpas de över på de kvarvarande kunderna. Kvarvarande kunder väntas då få högre avgifter, vilket leder till lägre pensioner.

Investeringar i långsiktiga samhällsviktiga minskar

Livbolagen har 4 500 miljarder i placerat kapital idag. Om pensionskapitalet i betydligt mindre grad kan investeras långsiktigt minskar det kapital som kan investeras långsiktigt i en mer hållbar omställning, fastigheter och infrastruktur.

Följ oss på