Stark kapitalavkastning i utmanande tid

Under det tredje kvartalet har Folksamgruppen stärkt sin finansiella ställning ytterligare. Trots oro för effekterna av en andra våg av coronapandemin har börserna gått starkt under perioden.

Coronaomstarten – unikt tillfälle för klimatet
Coronaomstarten innebär ett unikt tillfälle för att höja tempot i arbetet för att rädda klimatet. Folksamgruppen har antagit mål för att nå nettonollutsläpp och det är tydligt att Coronaomstarten behövs för att snabba upp resan mot detta mål.

Liv och Sak 
Den totala premievolymen var oförändrad jämfört med samma period föregående år och uppgick till 44,6 miljarder kronor.

Premierna i livbolagen minskade – trots coronapandemin – med endast 1,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det tekniska resultatet i Folksam Liv moderbolag är positivt och solvensgraden ökar till 167.

Folksams sakförsäkringsaffär har visa sin styrka även under tredje kvartalet. En fortsatt ökad facklig anslutning har inneburit ökad tillströmning av kunder inom gruppförsäkring. Det tekniska resultatet i Folksam Sak är fortsatt positivt och konsolideringsgraden uppgår till starka 179 procent.

Stark kapitalavkastning
Folksamgruppens förvaltade kapital uppgick till 474 miljarder kronor, en ökning med 6 procent eller knappt 27 miljarder kronor, relativt samma period föregående år. Ökningen i förvaltat kapital beror i huvudsak på börsuppgången under andra och tredje kvartalet. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till 2,5 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 2,3 procent vilket är en fortsatt tydlig förbättring sedan i juni.

Driftskostnader
Hela Folksamgruppen arbetar fortsatt med att minska driftskostnaderna och kostnaderna för konsulter har minskat kraftigt jämfört med samma period förra året. Mycket arbete är genomfört men det finns också en hel del som kvarstår för att vi ska nå en nivå som säkrar långsiktig konkurrenskraft inom alla Folksambolag.

För mer information:
Christina Sjölund, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 67 43, christina.sjolund@folksam.se

Följ oss på