Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet

– Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade skadekostnader som präglade årets tredje kvartal. Premievolymer, förvaltat kapital och avkastning samt kundgillande är de främsta indikatorerna på detta, säger Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson.

Premieintäkterna ökade under årets första nio månader med 16 procent till totalt 36,5 (31,5) miljarder kronor. Vår ekonomiska styrka fortsätter att dels driva efterfrågan inom Folksams olika bolag, dels möjliggöra värdeskapande för kunderna. Inom Folksam Liv uppgick totalavkastningen för perioden till 8,0 procent, samtidigt som återbäringsräntan på traditionell livförsäkring sedan den första september är 7,0 procent. Även på saksidan ökade premieintäkterna och kundlojaliteten. Periodens skadekostnader belastades av omfattande väderrelaterade skador och fortsatt låga marknadsräntor.

Nu fortsätter vi arbetet med att Folksam med dotterbolag går från bra till bättre

Folksam totalt Jan – Sep 2014 2013 Jan – Sep 2013 2012
Premier, Mkr (1) 36 547 40 438 31 467 35 226
Förvaltat kapital, Mkr (2) 339 112 304 299 292 363 275 380
varav svenska aktier 50 601 47 071 42 715 37 598
varav fastigheter 19 556 19 749 19 016 18 627
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 92 900 79 221 74 391 62 224
Folksam Sak (koncernen)
Premieintäkt, Mkr 8 680 10 974 8 224 10 286
Totalkostnadsprocent 103 103 94 102
Konsolideringsgrad, % 124 126 122 117
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 153 149 149 143
Folksam Liv (moderbolaget)
Premieinkomst, Mkr 8 842 8 569 5 942 7 547
Solvensgrad, % 157 161 162 144
Totalavkastning, % 8,0 7,6 3,5 7,0
Återbäringsränta Liv1, % (4) 6,3 5,5 5,5 4,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 124 120 117 118
Återbäringsränta Liv2, %  (5) (4) 6,3 6,0 6,0 6,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (5) 124 118 115 116
KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 9 275 9 889 8 399 7 713
Solvensgrad, % 169 172 180 150
Totalavkastning, % 9,2 8,2 4,2 7,2
Avkastningsränta, % 9,5 8,0 4,1 7,2
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100

(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring.
(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag samt tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkrings Ab tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten för Folksam LO Fonder skett till Robur. Per Q1 2013 har tillgångar i Salus Ansvar tillkommit. Per Q4 2013 överläts förvaltningsrätten av fonder i Svenska lärarfonder till DnB Asset Management. Historiken är justerad för jämförbarhet.
(3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.
(5) Kooperativ tjänstepension.

Folksam totalt

Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterbolag. I denna delårsrapport redovisar vi koncernen Folksam Sak, moderbolaget Folksam Liv och KPA Pension. Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterbolag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas stabilt. Under det tredje kvartalet har en redan hög aktivitets- och förändringstakt i Folksam höjts ytterligare. Vårt arbete med att koncentrera oss på befintliga kunder bär frukt, samtidigt som vi fortsätter att utveckla relationerna med våra samarbetspartner. Vi gör ett växande antal affärer med våra privatkunder, liksom med småföretagare. Vi har även fortsatt att stärka vår distributionskraft genom att använda fler säljkanaler, inte minst webben.

Folksam är idag den största aktören på marknaden på livförsäkringssidan och den tredje största aktören på sakförsäkringssidan, enligt Svensk Försäkrings branschstatistik.

Folksam Sak (koncernen)

Vi ser en god efterfrågan inom samtliga försäkringsgrenar och en förskjutning mot försäkringar med större omfattning. Kundlojaliteten fortsätter att öka och annulationsgraden är stabilt låg. Under perioden ökade premieintäkterna i sakkoncernen med sex procent till totalt 8 680 (8 224) miljoner kronor.

Samtidigt påverkade ett antal faktorer försäkringsresultatet negativt. Totalkostnadsprocenten för perioden ökade till 102,6 (94,1). Försämringen beror på ökade avsättningar för livräntor till följd av de fortsatt sjunkande långa marknadsräntorna, förstärkt skadeorganisation, fler väderrelaterade skador och svag lönsamhet i företagsaffären till följd av höga skadekostnader. För perioden juli till september kan 180 miljoner kronor hänföras till kostnader för skogsbrand, översvämningar och åskoväder som drabbade olika delar av landet. Återförsäkringsprogrammet täcker en del av dessa kostnader, men ingår inte i kvartalsbokslutet. Den underliggande skadekostnaden är fortsatt stabil och förbättrades för moderbolaget.

Driftskostnadsprocenten förbättrades under perioden januari till september, delvis på grund av den ökade premievolymen. Driftskostnaderna väntas dock stiga framgent till följd av investeringar i effektivitetshöjande åtgärder.

Resultatet från kapitalförvaltningen bidrog positivt till periodens resultat. För moderbolaget uppgick det till 1 665 (898) miljoner kronor, drivet av en god avkastning från både aktieportföljen och de räntebärande tillgångarna.

Dotterbolagen Tre Kronor och Folksam Skadeförsäkring (Finland) visar en fortsatt positiv utveckling för perioden. Integrationen av SalusAnsvar fortsätter.

Konsolideringsgraden i moderbolaget uppgick till 153 (149) procent. Återbäring reserveras efter styrelsebeslut under årets sista kvartal.

Väsentliga händelser:

· Folksam försäkrar 450 000 villor, radhus och kedjehus i landet. Vår villaförsäkring Stor hamnade i topp i Konsumenternas Försäkringsbyrås senaste jämförelse av villaförsäkringar.
· Per den första september överfördes merparten av försäkringsbestånden i SalusAnsvar Personförsäkring AB till Folksam Liv respektive Folksam Sak. SalusAnsvar Personriskförsäkring planeras att fusioneras med Förenade Liv under 2015.

Folksam Liv (moderbolaget)

Folksam Liv fortsätter att flytta fram sina marknadspositioner med en stabil finansiell utveckling inom både riskförsäkring och sparandeförsäkring.

Under perioden januari till september uppgick premieinkomsten för Folksam Liv till 8 842 (5 942) miljoner kronor. Det är en ökning med 49 procent eller 2 900 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Inom sparandeförsäkring upplevde Folksam Liv en kraftigt premietillväxt med ökande volymer på främst kapitalförsäkringar och även individuell tjänstepension.

Efterfrågan drivs av uthålligt starka nyckeltal, bred distribution samt fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti.

Samtidigt har driftskostnaderna ökat under perioden. Det beror huvudsakligen på högre anskaffningskostnader till följd av den ökade försäljningen av sparandeförsäkring, främst genom förmedlad affär. Satsningen på individuell tjänstepension, anpassningen till Solvens 2 och arbetet med att effektivisera system och processer ökade utvecklingskostnaderna. Driftskostnaderna väntas fortsätta öka under resten av 2014.

Totalavkastningen var god under perioden januari till september och uppgick till 8,0 (3,5) procent. Samtliga tillgångsslag har bidragit positivt, med särskilt god avkastning på aktiefportföljen som står för 33 procent av de totala tillgångarna.

Solvensgraden var stabil, men något lägre jämfört med samma period föregående år och uppgick till 157 (162) procent. De fortsatt sjunkande långa marknadsräntorna bidrar till ökade försäkringstekniska avsättningar och påverkar solvensgraden negativt. Ny metod för beräkning av diskonteringsräntan per den sista december 2013 minskar dock räntekänsligheten i försäkringstekniska avsättningar. Samtidigt hade Folksam Liv ett positivt kassaflöde under perioden. Vi kan också konstatera att de fortsatt sjunkande marknadsräntorna kommer att påverka solvensgraden även framöver.

Per den sista september uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 124 (115) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 124 (117) procent.

Väsentliga händelser:

· Folksam Liv höjde från och med den första september 2014 återbäringsräntan på traditionell försäkring från 6,5 procent till 7,0 procent före skatt och avgifter.
· Som ett led i att stärka långsiktigheten i den traditionella livförsäkringen, och det redan försäkrade kundkollektivet, införde Folksam efter det tredje kvartalets utgång ett tak på 25 miljoner kronor per försäkrad. På så sätt vill vi förhindra att den trygga och stabilt avkastande sparformen används för kortsiktiga kapitalplaceringar.
· Folksam Liv har tagit fram ett nytt erbjudande till sina kunder inför att avdragsrätten för privat pensionssparande slopas. Det nya erbjudandet lanseras under det fjärde kvartalet.

KPA Pension

Under årets första nio månader 2014 ökade premieinkomsten för KPA Pension till 9 275 (8 399) miljoner kronor. Det är en ökning med tio procent, eller 876 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsområdena framför allt KAP-KL, men även PA-KFS.

KPA Pensions totalavkastning för perioden januari till september 2014 uppgick till 9,2 (4,2) procent och solvensgraden var 169 (180) procent. Avkastningsräntan uppgick till 9,5 (4,1) procent.

Premievolymen har en tydlig säsongseffekt då en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

Väsentliga händelser:

· Sedan den första september gäller full flytträtt inom tjänstepensionavtalen KAP-KL, AKAP-KL, PFA98 och PFA01. Flytträtten omfattar alla anställda inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund, kommunförbund och kommunala företag.
· Statens Tjänstepensionsverk, SPV, utsåg KPA Pension till årets vinnare av Guldkanten. Utmärkelsen ges till ett företag som gjort en viktig insats för att informera om pensioner. KPA Pension fick Guldkanten för satsningen på kundtjänst och pensionsinformation på 18 språk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catrina Ingelstam, Ekonomidirektör Folksam, 0708-31 60 75
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, 0708 – 31 65 26

Följ oss på