Folksam LO Pension 2020: Fortsatt stärkt finansiell ställning och fokus på hållbarhet

Fondförsäkringstillgångarna ökade till följd av positivt kassaflöde och positiv värdeförändring och uppgick till 135 487 (118 624) miljoner kronor. Totalavkastningen uppgick till 9,7 (24,3) procent. Solvenskvoten uppgick till 7,7 (6,6). Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 301 (231) miljoner kronor och företagets totala resultat uppgick till 340 (312) miljoner kronor.

– Det har varit ett annorlunda år som ställt stora krav på oss som organisation. Jag är mycket stolt över att vi trots utmanande omständigheter lyckats stärka vår finansiella ställning samtidigt som vi fortsatt att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete. Något som våra kunder tycker är mycket viktigt, säger vd Mia Liblik.

Inbetalning av nya premier från sparare minskade med 653 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen förklaras delvis av valcentralen Foras flyttstopp som gällde från 27 maj till 30 november för avtalsområde SAF-LO vilket resulterat i färre antal inflyttar. Coronapandemin har även förhindrat bolagets kundrådgivare att genomföra arbetsplatsbesök.

Folksam LO Pension arbetar kontinuerligt med att förbättra företagets hållbarhetsarbete. Som ett led i det har styrelsen under 2020 fattat beslut om att skärpa restriktionerna gällande investeringar i kol- och spelsektorn.

I samband med att Swedbank Robur skärper sin klimatstrategi från årsskiftet 2021 omfattas även de fyra Folksam LO-fonderna Folksam LO Sverige, Folksam LO Väst, Folksam LO Världen och Folksam LO Obligation vilka alla förvaltas av Robur. Detta innebär att fonderna nu väljer bort produktion av kol, olja och gas samt kraftproduktion från fossila bränslen. Fonderna utesluter också investeringar i okonventionella fossila bränslen såsom arktisk olja/gas, skifferolja/gas och oljesand. Folksam LO-fonderna utgör närmare 70 procent av Folksam LO Pensions fondförsäkringstillgångar.

Under året har Folksam LO Pension flyttat ytterligare ca 270 000 avtal till ny IT-miljö. Det innebär att företagets målsättning om en affärsförflyttning mot ett modernt systemstöd nu realiserats då 97 procent av försäkringsbeståndet flyttats över i Folksamgruppens framtida försäkringssystem.

– Vi är först ut i Folksamgruppen med att migrera över befintliga tjänstepensionsavtal i ny IT-miljö. För kundernas del har det inneburit en rad förbättringar, bland annat har kunderna som har det äldre avtalet SAF-LO 2009 erbjudits att byta till vår modernare Entrélösning där pensionskapitalets placering anpassas efter kundernas ålder, säger Mia Liblik.

Följ oss på