Delår Q2 2021: Folksams investeringar påskyndar grön omställning

Under andra kvartalet har Folksam Livs solvensgrad och Folksam Saks konsolideringskapital nått historiska högstanivåer. Per den 30 juni uppgick solvensgraden i Folksam Liv till 185 procent och konsolideringsgraden i Folksam Sak till 185 procent. Den totala premievolymen ökar med 3 procent under perioden.

Folksam har under de senaste åren gjort flera lönsamma investeringar för kunderna med syfte att också påskynda klimatomställningen, exempelvis i gröna obligationer, Northvolt och Volvo Cars. Detta perspektiv är en viktig anledning till att Folksam under kvartalet ökade ägandet i stålföretaget SSAB till 5,2 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet. SSAB är idag en av Nordens största utsläppare. Bolaget befinner sig samtidigt i en stor omställningsresa på väg mot en fossilfri stålproduktion. Detta är en långsiktig investering för Folksam som ger möjlighet att stötta en verklig, positiv förändring i SSAB samtidigt som investeringen på sikt förväntas ha en god potential att ge attraktiv avkastning till Folksams kunder.

¬ Vår övertygelse är att vi kan göra större nytta genom att stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxidutsläpp, snarare än att exkludera dem. Trots att investeringen i SSAB ökar Folksams koldioxidavtryck med 5 procent står vårt mål om att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent till 2025 fast, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.

Kapitalförvaltningen – hög återbäring till kunderna
Totalavkastningen under första halvåret har varit god och uppgick i Folksam Liv till 6,5 procent, Folksam Sak till 3,0 procent och KPA Pension till 7,2 procent. Avkastningen har framförallt drivits av stark börsutveckling. Den goda avkastningen har en positiv påverkan på återbäringen till våra kunder. Återbäringsräntan är nu 11 procent för tjänstepension, sedan den 1 maj, och 8 procent för övrig livförsäkring, sedan den 1 juli, och kunderna i Folksam Sak fick en rekordstor återbäring i maj.

Liv och Sak
Livförsäkringsaffären har fortsatt premier i nivå med föregående år. Försäljningen har ökat inom individuellt sparande och minskat något inom kollektivavtalad tjänstepension. Sakförsäkringsaffären är fortsatt stark med premier på 7 590 miljoner kronor. De fortsatt låga skadekostnaderna bidrar till en totalkostnadsprocent på 92,5 procent i Folksam Sak.

 

Följ oss på