Folksamgruppen delår Q3 2022: Trygghet för kunderna i en orolig omvärld

Folksams premier för både Folksam Liv och Folksam Sak ökar med drygt 3 miljarder till 50 630 (47 518) miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det förvaltade kapitalet minskade till 510 miljarder kronor, 4 miljarder lägre än föregående kvartal innevarande år, till följd av den svaga aktiemarknaden och de stigande räntorna. Kunderna är fortsatt nöjda och de finansiella nyckeltalen är stabila. Men inflationen och räntorna har stigit snabbt samtidigt som den geopolitiska oron har tilltagit.

Delar av verksamheten har påverkats av den oroliga utvecklingen i omvärlden. Utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna har varit utmanande, men tack vare positiv avkastning under årets första sex månader i alternativa placeringar samt investeringar i fastigheter och infrastruktur, har den negativa avkastningen från aktier och räntebärande värdepapper kunnat dämpats. Därtill påverkas skadeverksamheten av hög inflation vilket tar sig uttryck i ökade kostnader för skadereglering. 

– Det är svårt att bedöma hur länge priserna kommer att fortsätta stiga och hur mycket det kan påverka våra skadekostnader framöver. Inflationen och energipriserna kommer troligen att innebära stora utmaningar i vinter men vi ser också tecken på att inflationen kan komma att återgå till mer normala nivåer under kommande år, säger Ylva Wessén vd och koncernchef Folksam.

Nyckeltal (motsvarande period, föregående år inom parentes) 
–    Total premievolym uppgick till 50 630 (47 518) miljoner kronor
–    Förvaltat kapital uppgick till 510 233 (529 924) miljoner kronor
–    Totalavkastning i Folksam Liv uppgick till -10,0 (7,2) procent
–    Totalavkastning i KPA Tjänstepensionsförsäkring till -11,6 (8,2) procent 
–    Totalavkastning i Folksam Sak till -4,8 (4,7) procent.
–    Solvensgraden i Folksam Liv uppgick till 193 (186) procent.
–    Konsolideringsgraden i Folksam Sak uppgick till 186 (191) procent. 

Se filmen nedan och läs mer i den bifogade delårsöversikten.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på