Folksamgruppen delår Q2 2022: Folksam skapar trygghet och gör skillnad

Trots den globala oron står Folksam fortsatt finansiellt stabilt. Premievolymen ökade till 40 042 miljoner kronor. Solvensgraden i Folksam Liv ökade till 193 procent och konsolideringsgraden i Folksam Sak ligger på 185 procent vid periodens slut, samma nivå som föregående år.

Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam kommenterar delåret januari-juni, 2022:

– Kriget i Ukraina och pandemins kvarvarande effekter inne­bär att världen är i ett mer utsatt ekonomiskt läge med hög inflation. Konjunkturinstitutet pekar i sin prognos från juni att Sverige går in i en lågkonjunktur redan i år, främst drivet av hushållens minskade köpkraft. Trots den ökade osäker­heten står Folksam fortsatt finansiellt stabilt. Våra kunder fortsätter att spara i våra försäkringar och allt fler kunder tecknar en villa- eller djurförsäkring hos oss. Det är glädjande att våra kunder känner ett fortsatt förtroende för oss. Vår långsiktighet och våra kunders förtroende ger oss goda möjligheter att bidra till en mer hållbar värld.

Läs mer i den bifogade delårsöversikten.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på