Folksam förhindrar försäkringsbedrägerier

Aftonbladet gör i dag gällande att Folksams verksamhet med att utreda oklara försäkringsfall, till exempel försäkringsbedrägerier, sker på ett olämpligt sätt. Folksams uppfattning är att verksamheten sköts enligt personuppgiftslagens intentioner och på ett sätt som är rimligt för såväl den enskilda kunden som kundkollektivet.

Folksam har en utredningsverksamhet med uppgift att utreda oklara försäkringsfall, bland annat bedrägeriärenden. Denna utredningsverksamhet hanterar mindre än 2 promille av alla skador som anmäls till Folksam

Försäkringsbranschen har ett tydligt uppdrag från staten att själv svara för den utredningsverksamhet som krävs för att undvika försäkringsbedrägerier. En viktig sådan faktor är att försäkringsbranschen ser till att ha utredare med erfarenhet från avancerat utrednings- och spaningsarbete, det vill säga från polisverksamhet. Svensk Försäkring har fastställt gemensamma rekommendationer som grund för verksamhetens utformning och Finansinspektionen fungerar som kontrollerande statlig myndighet.

Folksam följer strikt dessa rekommendationer.

Aftonbladet ger i dag en bild av att Folksam använder metoder vid registreringen av utredningsverksamheten kring bedrägeriärenden som inte stämmer överens med gällande lagstiftning, till exempel Personuppgiftslagen, PUL.

Från Folksam säger skadechef Annkristine Wuopio-Mogestedt att registerhanteringen i alla väsentliga delar följer PUL. Den information som tas fram när en misstanke om bedrägeri i ett skadeärende kommer upp samlas i en särskild sammanställning av information som endast de aktuella utredarna har tillgång till. Det är ett mycket begränsat antal personer inom Folksam som har tillgång till detta interna ärendestöd just i syfte att skydda den aktuella kunden, eventuella uppdragslämnare samt personer som kan förekomma i utredningen.

Folksams jurister har bedömt att ärendestödet motsvarar de regler som PUL föreskriver om tex innehållets relevans för utredningen, frånvaro av otillåtna uppgifter, hanteringen av tredjeman och så vidare. Informationen i ett skadeärende, även ett utredningsärende, arkiveras enligt gängse arkiveringsrutiner för möjliggöra kundens rätt till omprövning inom ramarna för allmän preskription, det vill säga 10 år.

Uppgifterna i registret för dessa utredningsärenden är inte generellt tillgängliga för kunden. Trots att PUL generellt ger kunden rätt att se uppgifter som registreras om dem själva så finns det inom PUL föreskrifter om sekretess i syfte att till exempel skydda uppgiftslämnare eller tredjeperson. Detta gör att innehållet i registret för särskilda utredningsärenden ibland bedöms som så känsliga att de inte ska lämnas ut även om kunden önskar det.

Försäkringsbranschen har i sitt utredningsarbete kring försäkringsbedrägerier en uttalad uppgift att samverka med myndigheter som Skatteverket,  Försäkringskassan och Polisen. Till stöd för detta samarbete har branschen skapat det gemensamma bolaget Larmtjänst. Även inom detta samarbete råder självklart gällande sekretesslagstiftning.

Aftonbladet ger i dag en bild av Folksams samarbete med Polisen som lätt kan uppfattas som olämplig. Folksams skadechef  Annkristine Wuopio-Mogestedt menar emellertid att det är ett rimligt och relevant samarbete med Polisen som syftar till att olagliga handlingar polisanmäls. Folksams utredare överlämnar relevant information till polisen som sedan tillsammans med åklagarmyndigheten fattar beslut i gängse ordning om förundersökning ska inledas och vilka medel som ska användas.

– Folksam engagerar sig i sådant som våra kunder bryr sig om och våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi följer personuppgiftslagen.  Det är viktigt att vi har en verksamhet som ser till att skadeersättning inte betalas ut i de ärenden som inte faller inom försäkringvillkoren eller som till och med är direkta bedrägerier och brottsliga, säger Folksams skadechef  Annkristine Wuopio-Mogestedt. 

För ytterligare information:

Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på