Delårsöversikt januari – juni 2015

Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder

Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga vår ekonomiska styrka och fokusera på vår kärnaffär pensionssparande och försäkringar för de många. En åtgärd har varit att genomföra förändringar i den traditionella livförsäkringen i syfte att säkerställa en god och långsiktigt stabil avkastning för våra pensionssparare. För våra kunder på företagsmarknaden utvecklar vi ett förenklat och standardiserat erbjudande, för att bli ännu bättre och tryggare.

Stora utvecklingssatsningar har genomförts, såsom förbättring av IT-systemen och en ökning av vår digitala närvaro för kundkommunikation, för att bli ett ännu mer modernt finansiellt företag. Vi förbereder oss för Solvens 2, vårt viktigaste och mest prioriterade projekt. Vi har fortsatt att modernisera, effektivisera och konsolidera.

Eurokrisen och geopolitisk osäkerhet bidrar till marknadsturbulens och en utmaning som vi delar med andra aktörer i branschen är att hitta god avkastning i en tid med historiskt låga räntor. Det är med bakgrund av detta som vår infrastrukturinvestering ska ses; affären där vi tillsammans med Borealis Infrastructure samt Första och Tredje AP-fonden köpte Fortums svenska elnät. Affären är nu genomförd. Det är en mycket långsiktig investering. Genom att investera i säkra, miljömässiga och uthålliga lösningar för elöverföring kan vi få en bra avkastning till förmån för våra pensionssparare och försäkringskunder.

Framtidsutsikter
Vi ser fortsatt tillväxt inom både liv- och sakverksamheten. Folksam Liv väntas få en lägre tillväxt resten av året, jämfört med första halvåret. Detta beror på att vi har genomfört förändringar i den traditionella livförsäkringen samt slutat att sälja Seniorkapital.

Vårt engagemang för våra kunder driver framgång. Även om det går bra kan det gå ännu bättre. Vår ambition är att få fler helkunder och försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder. Vi har en hög förändringstakt och vi investerar och arbetar målmedvetet och ansvarsfullt för att värna om det förtroende som våra kunder har gett oss.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Folksam första halvåret

Marknadsutveckling
Folksam är Sveriges största försäkringsbolag sett till premievolym. Livförsäkringsmarknaden har haft en god tillväxt och inbetalda premier (gamla och nya försäkringar) uppgick till totalt 196 773 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna, enligt Svensk Försäkring, vilket motsvarar en tillväxt på drygt 17 procent (per 31 mars 2015). Folksam Liv behåller platsen som marknadsledare både vad gäller nyteckning och sett till den totala premievolymen. Folksams marknadsandel uppgår till 17,6 procent (inbetalda premier både gamla och nya försäkringar, per 31 mars 2015).

På skadeförsäkringsmarknaden ökade de totala premieinkomsterna med 5 procent den senaste tolvmånadersperioden till totalt 70 936 (67 580) miljoner kronor (Svensk Försäkring, per 31 mars 2015). Folksam har en stark position även inom sakförsäkring, och är tredje största aktör på skadeförsäkringsmarknaden. Folksams marknadsandel uppgår till 16,4 procent (per 31 mars 2015).

Folksam
Folksam har under perioden haft en god tillväxt inom både sakförsäkring och livförsäkring. Den totala premievolymen ökade under perioden januari till juni med 23 procent till 34 716 (28 260) miljoner kronor. Av den totala volymen står Folksam Liv med dotterföretag för 27 985 ( 21 930) miljoner kronor och Folksam Sak med dotterföretag för 6 731 (6 330).

Volymtillväxten för Folksam Liv fortsatte framför allt inom kapitalförsäkring men också inom tjänstepension. KPA Pension och Folksam LO Pension står för omkring 35 procent av premietillväxten inom livverksamheten. Sakverksamheten växer i huvudsak inom sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Utvecklingen till att bli ett ännu mer modernt finansiellt företag har fortsatt, med en rad moderniseringsprojekt. Ett omfattande förberedelsearbete har också pågått inför att det nya europeiska regelverket, Solvens 2, träder i kraft den 1 januari 2016. Arbetet har bedrivits i projektform med ett stort antal deltagare. Under våren har Folksam deltagit i den förberedande rapporteringen till Finansinspektionen för Folksam Liv och Folksam Sak. Moderbolagen har även antagit nya interna regelverk på företagsstyrnings-, försäkrings- och kapitalförvaltningsområdena.

Arbetet med att effektivisera skadehanteringen samt satsningar på att öka tillgängligheten och kundservicen i framför allt digitala kanaler påverkade kostnaderna under årets första sex månader.

Folksams index för kundnöjdhet (FKI) uppgår till 78 procent (78) nöjda kunder, vilket är en procentenhet från målet för helåret 2015.

Förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar
En hög avkastning och ett starkt inflöde av premier gjorde att Folksams förvaltade kapital ökade under första halvåret. Per den 30 juni 2015 förvaltade Folksam 372 371 (329 918) miljoner kronor.

Den 1 juni slutfördes förvärvet av Fortums svenska elnätsverksamhet, numera Ellevio, som Folksam med dotterföretag investerade i tillsammans med Borealis Infrastructure, Första AP-fonden och Tredje AP-fonden. Det är en långsiktig och stabil investering som passar Folksam mycket bra och förbättrar riskspridningen och den förväntade avkastningen i våra tillgångsportföljer. Folksams ägarandel uppgår till 17,5 procent.

Folksam har tecknat ett nytt förvaltningsavtal med Newsec och outsourcar därmed hela fastighetsförvaltningen. Genom att samtidigt bygga upp en ny Asset Management-organisation för fastighetsverksamheten skapas ett ökat strategiskt och finansiellt fokus med en tydligt värdeskapande inriktning för Folksam Fastigheter, samt förutsättningar för bästa möjliga förvaltning.

Fondförsäkringstillgångarna har minskat andra kvartalet. Per den 30 juni 2015 uppgick de till 111 085 miljoner kronor, jämfört med 114 639 miljoner kronor vid slutet av första kvartalet 2015.

Folksam har infört Hållbarhetsprofilen som är forumet SWESIF:s branschstandard för att göra det enklare att jämföra och välja fond baserat på fondens hållbarhetsarbete. Det är ett komplement till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI-märkningen, som nu används i Folksams fondutbud. Hållbarhet har länge varit centralt för Folksam och nu blir fondernas hållbarhetsarbete överskådligt också för kunderna.

För fullständig delårsöversikt för januari – juni 2015, vänligen se bifogad pdf.

Pia Marions, CFO Folksam, 070-831 55 64
Anna Rossby Löfstrand, t.f. ansvarig Investerarrelationer Folksam, 076-779 67 33

Följ oss på