Ny rapport: Kommunerna står utan skydd vid skyfall och stormar

Bara tre procent av kommunerna är förberedda på de naturrelaterade skador som klimatförändringarna för med sig, visar en ny undersökning.
– Medvetenheten finns, men inte pengarna och ingen tar ägarskap över frågan. Nu måste regeringen ta ledningen, säger Folksams vd, Jens Henriksson.

Folksams undersökning visar att hälften av kommunerna har bebyggelse som i dag är hotad om det blir en översvämning till följd av klimatförändringarna. Bara tre procent har vidtagit nödvändiga åtgärder för att undvika översvämningar som följer i spåren av höga vattenflöden och häftiga regn. Och när det gäller kostnaderna för en översvämning har 4 av 10 kommuner inte räknat på kostnaderna för skattebetalarna.

– Vår skadestatistik visar tydligt att antalet tillfällen med extrem nederbörd och påföljande skador har ökat markant.  I dag kostar de naturrelaterade skadorna försäkringsbolagen 1,6 miljarder kronor per år. Det är bara en bråkdel av den kostnad Sverige står inför om vi inte rustar oss för ett extremare väder, säger Jens Henriksson.

Folksams vd påpekar att om samhället idag blundar för riskerna så kommer det att innebära inskränkningar i människors möjlighet att i morgon försäkra sina hem.

– Prislappen på en försäkring sätts efter en sammanvägning av risker. Om kommunerna försummar att klimatanpassa, kan försäkringsbolagens bedömning i framtiden bli att risken för översvämningar blir för hög i särskilt sårbara områden.

Undersökningen visar att ett problem är att kommunerna uppfattar sitt ansvar som otydligt och svårt att axla. I princip ger alla kommuner uttryck för att de saknar såväl underlag för att värdera risker som praktiska verktyg för att genomföra åtgärder.

Jens Henriksson anser att regeringen bör tydliggöra ansvarfrågan och föreslår ett antal åtgärder:

  • Regeringen bör öka de statliga anslagen för åtgärder inom stadsplanering, markanvändning, byggkonstruktion och dag-/dräneringsvatten redan i vårpropositionen i april.
  • Det bör bli obligatoriskt för kommunerna att ta fram  klimat- och sårbarhetsplaner och Länsstyrelserna bör åläggas att årligen följa upp hur kommunerna lever upp till dem.
  • Kommunernas ansvar för detaljplaner och bygglov bör förlängas till 20 år.
  • Regeringen bör se till att kommunerna har tillgång till nödvändiga planeringsunderlag, verktyg och kunskaper för att ta fram kostnadsnyttoanalyser.

Se bilaga för Folksams kommunrapport.

Bakgrund:
Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 visar att det krävs mellan 150 och 300 miljoner kronor varje år för att förbereda de svenska kommunerna för ett förändrat klimat. Samma utredning räknar även med att kostnaderna för klimatförändringarna landar på uppemot två miljarder kronor om året de närmaste hundra åren.

Fakta:
Folksam har i en enkätundersökning under januari 2015 frågat samtliga Sveriges 290 kommuner hur de arbetar med att förebygga skador relaterade till skyfall, höga flöden och översvämningar, samt vilket kunskapsunderlag och praktiska redskap kommunerna efterlyser i arbetet med klimatanpassning.  Enkäten besvarades av drygt 160 kommuner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mojtaba Ghodsi, ansvarig Public Affairs Folksam, telefon 0702-40 78 15

Folksams rapport. Anpassningar till ett förändrat klimat – tillståndet i kommunerna

Följ oss på