Ny rapport: Riksdagens mål på nio sjukdagar 2020 går att nå

Det går att nå Riksdagens mål om nio sjukdagar senast år 2020. Men då måste Försäkringskassan öka kvaliteten på sin handläggning – särskilt då det gäller bedömningar av arbetsoförmåga, visar Folksams årliga rapport, Välfärdstendens, som publiceras idag.

– Om sjukförsäkringens villkor inte tillämpas strikt blir den varken politiskt eller finansiellt hållbar, säger Folksams välfärdsanalytiker, Håkan Svärdman.

I fjol visade Försäkringskassans prognoser att regeringens målsättning om att sänka sjukpenningtalet till nio dagar senast år 2020 var utom räckhåll.  Välfärdstendens visar dock att målet inte är ouppnåeligt.

En viktig pusselbit är de avsiktsförklaringar för att minska sjukfrånvaron och öka hälsan i arbetslivet som arbetsmarknadens parter nyligen antagit. Det viktigaste är dock att Försäkringskassans handläggning blir bättre.

– Försäkringskassan medger att ökningen av sjukfrånvaron till stor del beror på brister i deras egen handläggning och villkorstillämpning. Förklaringen till den kraftiga nedgången av antalet nystartade sjukfall mellan 2008 och 2011 är att man då striktare tillämpade rehabiliteringskedjans villkor, vilket man misslyckats med efter det, säger Håkan Svärdman.

I fjol startade Försäkringskassan arbetet med att åter förbättra sin handläggning, främst genom att sätta fokus på kvalitén vid bedömning av arbetsförmågan. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

– Välfärdstendens visar att ökningstakten har minskat väsentligt och inflödet i sjukförsäkringen förväntas motsvara den årliga ökningstakten för arbetskraften, det vill säga en procent per år fram till år 2020, säger Håkan Svärdman.

En central faktor för att nå regeringens mål är enligt Försäkringskassan att förebygga inflödet av de sjukfall med psykiatriska diagnoser, som hittills har drivit upp sjukfrånvaron.

– Klarar Försäkringskassan att vidmakthålla och förstärka den strategin så visar erfarenheterna från åren 2008 till 2011 att Riksdagens mål om 9 sjukpenningdagar inte är ouppnåeligt, säger Håkan Svärdman.

Välfärdstendens 2016 söker svar på varför antalet sjukdagar varierar så mycket, samt på vad som ska till för att stabilisera eller minska sjukfrånvaron i Sverige. Det högsta sjukpenningtalet på 25 dagar per försäkrad noterades år 1988, till en kostnad som motsvarade 2,88 procent av BNP.  Det lägsta sjukpenningtalet, endast 6 dagar, 2010, tog 0,48 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i anspråk.

För närvarande noteras nästan 11 sjukpenningdagar till en kostnad som uppgår till drygt 0,8 procent av BNP.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Svärdman, Välfärdsanalytiker Folksam, telefon 070-831 53 62
Erik Evrén, tf presschef Folksam, telefon 072-598 81 65

Om Folksam

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

Hela rapporten: Välfärdstendens 2016 Del 1 Trygghet vid sjukdom

Pressbild på Håkan Svärdman: https://www.flickr.com/photos/folksam/29027744323/

Följ oss på