Folksamgruppen: Bokslutskommuniké 2017

2017: Framsteg och utmaningar

2017 blev ett intensivt och på flera sätt utmanande år, men bjöd ändå på en rad ljusglimtar för Folksamgruppens del.

Utifrån ett världsekonomiskt perspektiv har utvecklingen varit relativt ljus, och flera bedömares prognoser för 2018 och 2019 pekar mot en BNP-tillväxt på närmare fyra procent. De utvecklade länderna i Europa och Asien, liksom USA, har en stabil ekonomisk utveckling, även om världen fortsatt står inför många politiskt svåra utmaningar.

Folksamgruppens totala premievolym växte med sex procent till 50 miljarder kronor under 2017. Den huvudsakliga tillväxten kom från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Även sakförsäkringsverksamheten växte, om än inte i lika hög takt som marknaden. Totalavkastningen för våra bolag blev något lägre än nivåerna året innan.

Vi är fortfarande störst på traditionell livförsäkring och Folksam Liv och KPA Pension har presterat snittavkastning i den absoluta branschtoppen de senaste tio åren. Likaså har Folksam LO Pensions och KPA Pensions fondförsäkringar gett bäst avkastning över samma tidperiod. På sakförsäkringssidan är vi tredje störst på marknaden och vår bil-, hem-, och villaförsäkring får bäst snittbetyg i Konsumenternas branschjämförelse. Så visst finns det ljusglimtar.

De många regelverken som har trätt i kraft eller snart gör det bidrog till det intensiva 2017. Vid årsskiftet började till exempel PRIIP, som reglerar hur rådgivningen ska gå till när vi säljer kapitalförsäkringar, att gälla. Under 2018 träder nya regelverk i kraft i en strid ström: GDPR i maj, IDD i oktober och därefter IORP. Och vi får inte glömma penningtvättsfrågor där vi gör en kraftsamling för att ha riktig ordning och reda. Allt detta har vi förberett oss inför på ett förtjänstfullt sätt under 2017. Det har krävt – och kräver – hårt arbete, men i grunden handlar det om att öka tryggheten för kunderna. Som ett kundägt bolag är det naturligtvis något vi gillar.

Året blev intensivt även på kapitalförvaltningssidan. Med vår framfart på marknaden för gröna obligationer har vi samtidigt stakat ut en tydlig inriktning för hur vi bedriver en ansvarsfull kapitalförvaltning. Idag äger vi gröna obligationer för närmare 15 miljarder kronor och har slagit fast ett nytt mål om att före utgången av 2018 äga 25 miljarder
kronor i tillgångsslaget. En annan investering som märktes var att vi under året för första gången investerade i skog och därmed fick indirekt tillgång till ett för oss nytt tillgångsslag.

Nu fortsätter vårt engagemang för kunderna genom både stora och små insatser. Vi ska ta vara på goda möjligheter som 2018 för med sig. Alltid utifrån att vi ska vara bra på pensioner och försärkringar för de många och med kundernas bästa för ögonen.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Översikt Folksamgruppen:

Folksam totalt 2017 2016 2016
Folksam kundindex (FKI), % 78 79 78
Premier, Mkr 1) 49 939 47 023 50 490
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2),3),4) 394 125 375 794 344 851
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3),4),5) 139 632 124 042 111 144
Antal heltidstjänster 6) 3 716 3 731 3 706

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.

 

Väsentliga händelser under perioden (okt-dec):

• Folksam Liv och Folksam Sak förvärvade fyra kontorsfastigheter av Stena i centrala Göteborg till ett värde av 1,63 miljarder kronor.
• KPA Pensionsförsäkring sålde 23 butiksfastigheter till ICA Fastigheter och Secore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor.
• Folksam Sak fortsätter att vara nationell partner till Svensk friidrott i fyra år med start 2018. Folksam förlängde och utökar även samarbetet med Svenska Golfförbundet i ett
treårigt avtal.
• Folksam och KPA Pension ställde sig bakom finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, vars ramverk ska mildra finanssektorns klimatpåverkan.
• Folksam Sak sålde sin ägarandel på 10,08 procent i det danska skadeförsäkringsbolaget, Alka Forsikring. Försäljningen gjordes tillsammans med bolagets övriga ägare och priset uppgick till 8,2 miljarder danska kronor.
• Folksamgruppen investerade totalt 50 miljoner euro i den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Därmed får kunderna indirekt tillgång till ett nytt tillgångsslag i sina portföljer.

 

Se Folksamgruppens vd Jens Henriksson kommentera året 2017:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 070-831 64 07

Följ oss på