Underlag och dåliga bromsar bakom elsparkcykelolyckor

Brister i underlaget och felaktiga bromsar är en vanlig orsak till att olyckor sker, och över en tredjedel av elsparkcyklister råkar ut för huvud- och ansiktsskador vid olyckor. Det ser Folksam när de har tagit fram skadestatistik för olyckor med elsparkcyklar rapporterade under 2019.

En femtedel av olyckorna beror på orsaker i vägmiljön. Brister i underlaget i form av gropar, grus och halka orsakar att föraren ramlar. Det är även vanligt förekommande att elsparkcyklisten kör in i en trottoarkant. Handhavandefel bedömdes ligga bakom olyckor i 13 procent av fallen, till exempel problem vid på- och avstigning eller balanssvårigheter.

Merparten av olyckorna var singelolyckor, men i 18 procent av fallen skedde olyckan i interaktion med en annan trafikant, oftast med en fotgängare.

− Vi ser att en stor del av olyckorna beror på att den som kör överskattar sin förmåga. Många olyckor sker exempelvis när föraren försöker köra upp på en trottoar och välter när de kör in i en trottoarkant. De små hjulen gör även att elsparkcyklarna lätt fastnar i spår på marken och slirar vid vått underlag och halka. Större hjul, hjälmanvändning och lägre hastigheter skulle förebygga en del av de skador som vi nu ser, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Nära en tiondel av de inrapporterade olyckorna orsakades av fel på elsparkcykeln. Den vanligaste orsaken var att bromsarna inte fungerade. Även teknikfel som orsakar kraftig inbromsning och låsning av hjulen ger upphov till olyckor.

− Då elsparkcyklarna kan komma upp i relativt höga hastigheter blir konsekvenserna självklart större om bromsarna inte fungerar som de ska. Om man hyr en elsparkcykel är det viktigt att kolla att bromsarna verkar fungera som de ska innan man åker. Här har även de företag som hyr ut elsparkcyklar ett ansvar att säkerställa att de underhålls regelbundet och att tekniken fungerar, säger Helena Stigson.

Enligt Folksams egna statistik är ansiktsskador vanligt förekommande då elsparkscyklisten slår i mun och haka, liksom skrubbsår och blåmärken samt frakturer. Även huvudskador samt skador på armar och ben är vanligt. Enligt Stradas statistik uppger 13 procent att de använde hjälm vid olyckstillfället.

− Elsparkcyklar har blivit ett allt vanligare inslag i trafiken just i år. Nu har vi analyserat de olyckor som rapporterats till Folksam och vi ser att huvudskador och ansiktsskador står för över en tredjedel av personskadorna. Att många som åker elsparkcykel tyvärr inte använder hjälm märks även på skadorna, säger Helena Stigson

Sedan förra året har antalet elsparkscykelolyckor skjutit i höjden, och trenden är kraftigt ökande. I Stockholm utgjorde elsparkcyklister 14 procent av de som uppsökte sjukhus efter trafikolycka under perioden april till augusti 2019, att jämföra med gångtrafikanter som står för 16 procent av inrapporterade olyckor under samma period.

− Under perioden april till augusti i år ökade elsparkcyklarna med 140 procent i Stockholm vilket nu även visar sig i skadestatistiken. Elsparkcyklister utgör fortfarande en relativt liten mängd av den totala andelen trafikanter men antalet olyckor de är inblandande i står inte i proposition till det, utan de är tvärtom överrepresenterade. Det här tyder på att de är högre skadedrabbade än andra trafikanter, säger Helena Stigson.

För mer information
Helena Stigson, forskare Folksam, 070-831 62 04
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på