Vår syn på regerings förslag om avgifter och återköp

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen ”Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar”. Förslagen i lagrådsremissen överensstämmer i stort sett med vad regeringen presenterade i våras. I lagrådsremissen föreslås att ikraftträdandet senareläggs från 1 januari 2021 till 1 april 2021.

Folksam har genom branschorganisationen Svensk Försäkring framfört synpunkter på lagförslaget till regeringen.

– Folksam delar regeringens syn på att det ska vara lätt att flytta sin fondförsäkring. Med det här förslaget ser vi emellertid fortfarande en risk att kostnader för de som flyttar i förtid vältras över på de som är kvar i försäkringskollektivet. Om förslaget blir verklighet kommer vi inte att kunna ge rådgivning till alla våra kunder som idag. Risken är stor att rådgivning därmed blir en lyxvara enbart för de som har råd, kommenterar Anna-Karin Laurell, chef för affärsområde liv Folksam.

Pensionssparande i fondförsäkring skiljer sig från vanligt fondsparande. Fondförsäkring är ett sparande med kollektiva försäkringsmoment som återbetalningsskydd eller efterlevandepension. Anledningen till att det finns anskaffningskostnader är bland annat att Folksam ger rådgivning till alla kunder. Idag tas kostnaden för rådgivning vanligtvis ut över tid så att rådgivningen ska bli tillgänglig även för låg- och medelinkomsttagare.

Regeringens förslag innebär att rådgivningskostnaden och övriga kvarvarande anskaffningskostnader kan behöva tas ut vid ett enda tillfälle när pensionsförsäkringen startas. Förändringen föreslås även gälla redan ingångna avtal och ges därmed en retroaktiv tillämpning.

– Det är anmärkningsvärt och oroande att regeringen så lättvindigt föreslår retroaktiv lagstiftning som gäller för redan ingångna avtal. För företag och kunder inom finanssektorn såsom försäkringsföretag och banker är det centralt att regelverken är robusta och förutsägbara. Försäkringsavtal är ofta långvariga, på samma sätt som ett bostadslån hos en bank. Det blir därför mycket intressant att se vad Lagrådet lämnar för synpunkter på förslaget, säger Laurell.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/09/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond–och-depaforsakringar/

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/remissvar/2020/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond–och-depaforsakringar/

Följ oss på