Folksam granskar solenergibranschen och vill se ökad transparens i produktionskedjan

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Solenergibranschen bör bli tydligare med vilka kvalitetskrav och certifieringar som ska uppfyllas av leverantörer på marknaden. Endast 50 procent av leverantörerna är anslutna till en branschorganisation. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.

Det finns tveksamheter kring hållbarhet i delar av produktionskedjan för solcellspaneler. Spårbarheten av produkterna är svåröverskådlig och här krävs branschgemensamma initiativ för ökad transparens. Som köpare av paneler bör man ställa frågor kring tillverkningen.

Folksam har som första aktör tagit fram en rapport som jämför 380 solcellspaneler på den svenska marknaden. Syftet är att ge konsumenterna en överblick över tillgängliga produkter. Antalet installerade anläggningar ökar och år 2020 såldes hela 20 000 anläggningar.

En solcellspanel blir utsatt för väder och vind i ca 30 år vilket ställer höga krav på kvalité och produktion. För att skydda panelerna så mycket som möjligt blir konstruktionen ofta sådan att återvinning försvåras. Idag återvinns främst ram och glas men målet är på att kunna återvinna även kiselskikt och metaller. Stora volymer av solcellspaneler installeras världen över och återvinningsgraden behöver förbättras samtidigt som kvalitén inte äventyras. Minskade elkostnader och ett ökat fossilbränsleoberoende är två incitament som driver utvecklingen mot samhällets klimatomställning.

– Vi ser ett stort värde av kvalitetssäkring för de solcellspaneler som säljs på marknaden och vi vill hjälpa våra kunder till ett bra och hållbart val. Vi följer utvecklingen utifrån den skaderisk som kan uppstå på anläggningen eller fastigheten. Det minskar risken för skador om solcellspanelerna installeras med rätt produkter, material och av rätt företag, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare på Folksam.

Solcellspanelerna försäkras inom ramen för Folksams villa och fritidshusförsäkring som är certifierade som bra Miljöval av Naturskyddsföreningen.

Utvecklingen av solcellspaneler är positiv för omställningen mot en mer hållbar värld. Samtidigt så kostar produktionen av panelerna energi i form av utsläpp av bl.a. växthusgaser, råvaruutvinning och transporter. En producent som löpande kontrollerar och effektiviserar sin produktion parallellt med teknikutvecklingen som sker minskar därigenom sin miljöpåverkan. Ett sätt att mäta miljöpåverkan är att räkna på energiåterbetalningstid. Producenten räknar ut energiåtgången för att producera en solcellspanel ur ett livscykelperspektiv och delar detta i mängden energi panelen beräknas producera.

Energiåterbetalningstiden i solcellsanläggningar i Sverige beräknas vara omkring 2 – 3 år (https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-solceller/solcellers-miljopaverkan/)

Konsumenterna bör tydligt kunna se en jämförande siffra för energiåterbetalningstiden, tex på ett produktblad. Det skulle även ge ett incitament för tillverkarna att se över produktionskedjan.

Checklista för köp av solcellspaneler

  • Var ska panelerna sitta
  • Kollas husets status
  • Har huset rätt läge för solceller
  • Takets placering
  • Har jag rätt försäkring
  • Vad finns för ny energi i grannskapet
  • Egna krav

Till rapporten och hemsidan: 

https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-solceller

 
Kajsa MoströmPresschef Folksamgruppen08-772 64 79kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på