Folksam är med och bildar nytt investerarforum mot korruption

Folksam är en av sex svenska investerare som tillsammans med Transparency International idag lanserar Investors Integrity Forum (IIF). Syftet är att gemensamt driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande.

Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för många bolag, då det äventyrar bolagens förmåga att skapa värde och lönsamhet. Det drabbar investerare genom sämre finansiell avkastning på investeringar i bolagen.

– Att stävja korruption är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna eftersom inga andra hållbarhetsmål är möjliga att nå om vi inte samtidigt arbetar för transparens och öppenhet. För Folksam är det viktigt att aktivt påverka våra innehav att systematiskt förebygga alla former av korruption och genom att samarbeta med andra investerare blir vi tillsammans en stark röst, säger Emilie Westholm, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

Övriga investerare som är med i IIF är Första AP-fonden, SEB Investment Management, Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund.

Följ oss på