Folksam: ”Möjligheter till riktade investeringar mot bättre trafiksäkerhet behövs”

För att nå Agenda 2030-målen är det viktigt att även inkludera trafiksäkerhet som en faktor för stora investerare. Det är budskapet från Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén när hon talar på FN:s globala ministerkonferens.

Varje år dödas över en miljon personer i trafikolyckor världen över. Därför står Sverige just nu värd för FN:s tredje globala ministerkonferens om trafiksäkerhet. Syftet är att utveckla de globala trafiksäkerhetsmålen för 2030. En viktig fråga är hur den privata sektorn genom investeringar kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

Fokus kommer ligga på att minska dödsfall i trafiken och på att inkludera trafiksäkerhet i hållbarhetsarbetet. I Agenda 2030, FN:s sjutton globala mål för en förändring mot ett hållbart samhälle, finns transportsystemet och trafiksäkerhet integrerade i många av målen.

I Sverige har vi Nollvisionen som har bidragit till att dödligheten på svenska vägar har mer än halverats trots växande trafik och är nu en av de lägsta i världen. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet ses som en förebild för många andra länder och detta är anledningen till att Näringsdepartementet nu står värd för den globala konferensen.

Folksam har i över fyra decennier jobbat aktivt med trafiksäkerhetsforskning. Det arbetet har bidragit till både säkrare bilar och en tryggare trafikmiljö. Folksam är dessutom en stor investerare som förvaltar 455 miljarder kronor. Vi har tydliga kriterier för våra investeringar, kriterier som bland annat berör mänskliga rättigheter, klimat och antikorruption.

Nu är det dags att ännu tydligare binda samman vårt arbete inom trafiksäkerhet och ansvarsfull kapitalförvaltning.

–  För oss som investerare skulle vi gärna se fler möjligheter att göra investeringar riktade mot bättre trafiksäkerhet, men även tydligare rapportering från företag om hur de tar ansvar för trafiksäkerhet inom sin verksamhet, säger Ylva Wessén, vd i Folksam.

För att uppnå detta skulle Folksam vilja se två konkreta åtgärder, vilka Ylva Wessén kommer att framföra i samband med hennes medverkan i en expertpanel tillsammans med Världsbanken, Europeiska investeringsbanken och ministrar från ett flertal olika länder.

En trafiksäkerhetsobligation

Folksam önskar en trafiksäkerhetsobligation liknande de gröna obligationer som finns för att stötta viktiga klimatinitiativ. En obligation med utgångspunkt i en ökad trafiksäkerhet skulle ge oss och andra investerare möjlighet att investera i projekt som skulle innebära både klimat- och hälsovinster.

Trafiksäkerhet som en parameter i hållbarhetsrapporter

Som ansvarsfulla investerare vill vi ha en dialog samt ställa krav på de företag vi investerar i, i syfte att förbättra och utveckla deras hållbarhetsarbete. Trafiksäkerhet är en viktig hållbarhetsfråga som har både effekter på klimatet och på människors hälsa. Därför önskar Folksam nya indikatorer för hållbarhetsrapportering som ställer krav på företag att redovisa hur de jobbar med trafiksäkerhet både i sitt eget företag men även i deras värdekedja.

Folksam kommer redan nu att tydligare inkludera trafiksäkerhet som en av de frågor som tas upp med de företag vi investerar i.

–  Vi uppmanar andra stora investerare att göra gemensam sak med oss. Om vi alla började se på trafiksäkerhet som en del i att uppnå Agenda 2030 och tydligare rapportering från företagen kan vi tillsammans bidra till en än mer hållbar värld, säger Ylva Wessén.

För mer information

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på