Folksam Tjänste AB ansöker hos Finansinspektionen om att bli tjänstepensionsföretag

Folksam Tjänste AB ansöker idag hos Finansinspektionen om tillstånd att bli tjänstepensionsföretag med ambitionen att få tillstånd från den 1 juli 2022.

– Folksam Liv lägger nu grunden för att kunna bedriva tjänstepensionsverksamhet i ett separat tjänstepensionsföretag i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv och ägaransvarig för dotterföretagen i Folksam Liv-gruppen.

Folksam har under en tid analyserat den nya tjänstepensionsregleringen och vad det skulle innebära för Folksam Livs kunder att separera ut tjänstepensionsverksamheten från den övriga livförsäkringsverksamheten. Som ett led i arbetet förvärvade nyligen Folksam Liv ett nybildat aktiebolag, Folksam Tjänste AB, med syftet att överta tjänstepensionsbestånd från Folksam Liv. Ansökan är en del av förberedelserna för att anpassa Folksam till den nya tjänstepensionsregleringen och dela upp Folksam Liv i ett tjänstepensionsföretag och ett bolag som bedriver övrig livförsäkringsverksamhet. Beslut om beståndsöverlåtelse fattas av Folksam Livs stämma i april 2022.

Genom omstruktureringen kan verksamheterna drivas enligt de regelverk som ger bäst förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning och trygghet för kunderna. Tjänstepensionsföretaget kommer liksom moderbolaget Folksam Liv att drivas enligt ömsesidiga principer och allt överskott tillfaller därmed kunderna i företaget.

Samtidigt driver Folksam på för konkurrensneutralitet på skatteområdet. Den 5 november remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ändring av skattelagstiftningen i syfte att adressera den bristande konkurrensneutraliteten som Folksam påtalat.

– Ömsesidiga försäkringsbolag har inte samma förutsättningar som försäkringsaktiebolagen vid renodling. Finansdepartementets förslag är emellertid snävt utformat och behöver breddas, bland annat genom införande av undantag för stämpelskatt, för att konkurrensneutralitet ska uppnås i praktiken, fortsätter Anna-Karin Laurell.

Efter överlåtelsen av bestånd till tjänstepensionsföretaget kommer Folksam Liv fortsatt vara moderföretag i Folksam Liv-gruppen. Företaget kommer i huvudsak bedriva övrig livförsäkringsverksamhet och följa solvens 2-regleringen.

Mia Liblik är utsedd till verkställande direktör och styrelseledamot i Folksam Tjänste AB. Styrelsen består härutöver av styrelseordförande Anna-Karin Laurell och Gabriella Johansson.

​​​

– Det är otroligt roligt att vara delaktig i denna historiska händelse i Folksam när vi bildar ett nytt dotterbolag för att renodla tjänstepensionsverksamheten. Det är min övertygelse att det gynnar Folksams kunder att vi kan tillämpa det nya tjänstepensionsregelverket som tar hänsyn till långsiktigheten i pensionssparandet. Det skapar förutsättningar för konkurrenskraftiga avgifter och god avkastning över tid säger Mia Liblik vd Folksam Tjänste AB.

Mia Liblik har lång erfarenhet av tjänstepension och har tidigare varit vd i Folksams dotterbolag KPA Livförsäkring, KPA Pension och nu senast i Folksam LO Pension. Mia Liblik har också varit styrelseordförande för den europeiska intresseorganisationen EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions) som samlar tjänstepensionsbolag som vänder sig till offentlig sektor. Hon har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap och filosofi och har under senare år kompletterat med universitetsstudier inom ekonomi, biologi och geologi med hållbarhets- och klimatperspektiv.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på