Sex procents återbäringsränta i Folksam Liv

Från och med den 1 april 2022 justerar Folksam återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet från 7 procent till 6 procent. Återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten justeras från 8 procent till 6 procent. Starka påverkansfaktorer bakom beslutet är att det oroliga börsklimatet har fortsatt samt att Folksam ser konsekvenser av stigande marknadsräntor.

– Som en följd av den osäkerhet som präglat den globala ekonomin under den senaste tiden i kombination med stigande marknadsräntor genomför vi denna förändring. Men Folksam har en stark finansiell ställning och våra kunder kommer även fortsättningsvis ta del av en återbäringsränta som ligger i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Förändringen av återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 28 februari 2022 till 117 procent för övrig livförsäkring och 117 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som exempelvis de olika sparprodukter som Folksam Liv erbjuder privatpersoner och företag. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på