Folksams hemförsäkring toppar Konsumenternas lista

Konsumenternas försäkringsbyrå har nyligen genomfört en oberoende jämförelse i hur svenska sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhet inom olika områden. Jämförelsen visar på stora skillnader mellan bolagen, att Folksam kommer väldigt väl ut och ligger i framkant på många områden inom hållbarhet.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har jämfört hur 10 sakförsäkringsbolag som erbjuder boendeförsäkringar (hem-,villa- eller fritidshusförsäkringar) arbetar med hållbarhet. Bolagen har fått redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna – se hela jämförelsen här.

– Vi på Folksam har arbetat proaktivt med hållbarhetsfrågor i mer än 50 år. Med den här typen av utmärkelser kan vi tydliggöra detta för våra kunder och de över 1,8 miljoner hushåll som idag har sin hemförsäkring hos oss. För att vara en del av den nödvändiga omställningen till en mer hållbar värld krävs att vi blir många som gör mer medvetna val – där är den här typen av jämförelser viktig, säger Karin Stenmar, Hållbarhetschef i Folksamgruppen.

Folksam var först med att få försäkringar märkta med Bra Miljöval redan 2011 och nedan följer en kort beskrivning av några av de initiativ som drivs inom olika hållbarhetsområden i bolaget.

Återbruk och miljöanpassad reparation
Varje år köper Folksam byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder kronor. Folksam kan därför också ställa höga miljökrav på de leverantörer som reparerar kundernas skador, från byggmaterial till sortering av avfallet. Också lösöre så som till exempel mobiltelefoner återvinns och repareras genom mobilcirkeln.

Ansvarsfulla investeringar
För att en försäkring ska få märkningen Bra Miljöval ställs också krav på ansvarsfulla investeringar. Folksams förvaltning av försäkringskapitalet styrs av kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Folksam arbetar aktivt med att påverka de företag vi investerar i för att ta ansvar för dessa frågor. Folksam Sakförsäkring investerar till exempel inte i företag som producerar tobak, kontroversiella vapen eller krigsmateriel och militära tjänster avsedda att användas i strid, termiskt kol eller uran. Även kriterierna kring investeringar i fossil energi har skärpts. Inom Nettonollalliansen arbetar Folksam med att påverka sina innehav att sätta konkreta mål för en årlig minskning av koldioxidutsläpp i enlighet med 1,5 gradersmålet.

Skadeförebyggande och information till kund
Kraven från Naturskyddsföreningen innebär även att det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder för att undvika och minska skador. Folksam har arbetat skadeförebyggande under lång tid som en del av sitt hållbarhetsarbete. En skada som kan undvikas är det bästa för människa och miljö. Folksam varnar till exempel sina kunder vid väderomslag och på folksam.se kan kunder hitta tips om hur de kan till exempel kan klimatanpassa sina boenden.

Transparens kring hållbarhetsarbetet
Folksam redovisar hur vi arbetar med hållbarhet i en årlig års- och hållbarhetsredovisning. Folksam publicerar även årligen en klimatrapport i enlighet med rekommendationerna i TCFD kring klimatrelaterade risker.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på