Nytt förslag riskerar att leda till extrabeskattning av sparare

Syftet med ett nytt OECD-regelverk är att hindra multinationella företag att undvika skatt. När regelverket införs i Sverige kan det leda till högre skatt för cirka två miljoner svenskar som sparar till sin pension eller har andra försäkringar. Folksam och Skandia uppmanar regeringen att säkra att så inte sker i en kommande proposition. Det är i linje med det Finansinspektionen lyfter i sitt remissvar.

I mitten av maj gavs möjlighet att skicka in synpunkter rörande ett svenskt lagförslag om tilläggsskatt. Det grundar sig på ett ännu ej färdigställt OECD-regelverk. Det genomförs inom EU genom EU:s minimiskattedirektiv som ska hindra att multinationella och nationella storföretag från att flytta vinster till länder utan eller med mycket låg beskattning. Efter sommaren väntas en proposition.

Folksam och Skandia framhåller i ett gemensamt remissvar frågeställningar av mycket stor vikt för våra försäkringstagare där de ekonomiska konsekvenserna riskerar att bli långtgående och skapa en orättvisa mellan svenska sparare. Tillsammans representerar Folksam och Skandia, via våra ömsesidiga, dvs kundägda, livbolag, ca två miljoner svenska sparare. I remissvaret belyser Skandia och Folksam viktiga frågeställningar och presenterar förslag på hur regeringen kan lösa problemet.

Det är angeläget att regeringen rättar till de brister som framhålls i remissvaret och tydliggör att regelverket för tilläggsskatt inte ska öka beskattningen av svenska kundägda livbolag och därmed försäkringstagarna. Det faller på sin egen orimlighet att de sparare som valt ett kundägt livbolag för sitt pensionssparande ska riskera att drabbas av kostnader för tilläggsskatt jämfört med de som valt ett vinstutdelande företag för sitt sparande. Det är upp till regeringen att säkra att så inte sker.

Vi hänvisar i detta sammanhang även till Svensk Försäkrings remissvar. Svensk Försäkring framför bl.a. att det måste säkerställas att jämförbar verksamhet behandlas lika för tilläggsskatteändamål för att fortsatt skattemässig neutralitet ska råda på tjänstepensions- och livförsäkringsområdet samt att svenska sparare inte ska drabbas av tilläggsskatten. Även Finansinspektionen pekar i sitt remissvar på att reglerna riskerar att få konsekvenser för försäkringstagarna i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag.

Andra frågor av vikt
I Svensk Försäkrings remissvar, som Folksam står bakom, framhålls bland annat behovet att klargöra vilka företag som ska undantas från reglernas tillämpning. Svensk Försäkring framför att regeringen behöver klargöra att exempelvis tjänstepensionsföretag undantas. Folksam noterar att även Finansinspektionen efterfrågar klargöranden om vilka företag som undantas från reglerna.

Svensk Försäkring och Finansinspektionen lyfter även andra frågor, bl.a. vad som gäller för avkastningsskatten och säkerhetsreserven. Det är på intet sätt oviktiga frågor, men den akuta frågan för kundägda livbolag som Folksam och Skandia är att undanröja risken för en sannolikt oavsiktlig extrabeskattning av pensions- och sparkapital.

Bakgrund
Lagförslaget har sin grund i ett mycket komplext OECD-regelverk som syftar till att hindra multinationella företag från att flytta vinster till länder utan eller med mycket låg beskattning. Inom EU implementeras OECD-regelverket genom det s.k. minimibeskattningsdirektivet och har då breddats till att även omfatta nationella storföretag. Regelverket kallas av många det mest komplexa internationella skatteregelverk som har skapats och kallas i debatten en trafikolycka som orsakar skattekaos i svenska storföretag. Nu planeras regelverket att införas i rekordfart trots att det innehåller många oklarheter om hur det ska tolkas och vilka konsekvenser det blir. I debatten har de administrativa utmaningarna med regelverket lyfts. Folksam och Skandia påverkas också av en ökad administration. Men, den pressande utmaningen som kundägda Folksam och Skandia lyfter är att regeringens förslag riskerar att leda till att två miljoner svenskar som sparar till sin pension eller har andra försäkringar drabbas av en, sannolikt oavsiktlig, kostnad för tilläggsskatt genom att kunderna är ägare i ömsesidiga livbolag.

Viktiga datum
• I december 2022 antogs EU:s minimiskattedirektiv
• I februari kom en SOU med ett partiellt lagförslag.
• I mars presenterade finansdepartementet en PM med kompletterande lagförslag.
• 15 maj var deadline remiss rörande SOU:n och finansdepartementets promemoria med det  kompletterande lagförslaget.
• Efter sommaren väntas en proposition och därefter planeras riksdagsbehandling
• Lagen är tänkt att träda i kraft fr.om. beskattningsår 2024, dvs 1/1 2024

Följ oss på