Folksam bryter ny mark inom trafiksäkerhetsområdet under ett ekonomiskt stabilt kvartal

Folksamgruppens totala premievolym under det andra kvartalet 2023 uppgick till drygt 39 miljarder kronor, vilket är något mindre än föregående år. Samtidigt ökade Folksamgruppens förvaltade kapital och fondförsäkringstillgångar till 795 miljarder kronor, en ökning med 79 miljarder kronor eller 11 procent jämfört med halvårsskiftet 2022.  Såväl stigande börskurser som positiva nettopremieflöden har bidragit till utvecklingen.  

Inom Folksam Liv-gruppen minskar premierna något jämfört med motsvarande period föregående år trots att premierna inom kollektivavtalad affär ökar. De minskade premierna inom individuell affär förklaras främst av en utmanande miljö för sparande med dels lägre återbäringsränta än föregående år, dels hög inflation som minskat kundernas sparutrymme. Även om återbäringsräntan i Folksam Liv och Folksam Tjänstepension är lägre än under föregående år är nuvarande nivå, 5 procent, att betrakta som mycket konkurrenskraftig.  

– Den finansiella och resultatmässiga utvecklingen under andra kvartalet har varit stabil givet utmanande omvärldsfaktorer, som till exempel inflationen. Vid halvårsskiftet uppvisar Folksamgruppens bolag fortsatt en stark finansiell ställning i linje med föregående kvartal, säger Ylva Wessén vd och koncernchef för Folksamgruppen.

Kapitalavkastningen under första halvåret har varit god och drivits av stark utveckling på börserna. Börsernas utveckling är också en viktig förklaring till den goda solvensutvecklingen under kvartalet. I moderföretaget Folksam Liv uppgår solvensgraden vid halvårsskiftet till 191 procent, i Folksam Tjänstepension till 216 procent och KPA Tjänstepensionsförsäkring till 239 procent. 

Premietillväxten i Folksam Sak-gruppen uppgår till 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är primärt premiejusteringar som förklarar ökningen. Premiejusteringarna har, genom medvetet val, varit lägre än vad som krävts för att fullt ut kompensera för inflationens påverkan på skadekostnaderna. Det har resulterat i en högre totalkostnadsprocent jämfört med samma period föregående år, men lägre än föregående kvartal. 

Vid halvårsskiftet uppgår konsolideringsgraden i moderföretaget Folksam Sak till 182 procent. Den goda kapitalavkastningen under perioden bidrar till den fortsatt mycket starka finansiella ställningen.

Totalavkastningen uppgick till:

  • Folksam Tjänstepension 5,1 (-) procent
  • KPA Tjänstepensionsförsäkring 4,9 (-10,3) procent
  • Folksam Liv 4,1 (-8,9) procent
  • Folksam Sak till 2,1 (-4,5) procent.

Under kvartalet har Folksamgruppen också brutit ny mark inom trafiksäkerhetsområdet. 

– Folksamgruppens hållbarhetsarbete är viktigt för oss och våra ambitioner är höga. Genom vår storlek och verksamhet har vi möjlighet att vara en positiv kraft för såväl våra kunder som för samhället i stort. Därför investerade vi under kvartalet en miljard kronor i en trafiksäkerhetsobligation. Obligationen är den första i sitt slag och har tagits fram i ett samarbete mellan Folksamgruppen och Världsbanken. Vi var den enda investeraren denna gång, men behovet av kapital är stort och fler privata investerare behövs, avslutar Ylva Wessén.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på