Trygghet allt viktigare i en osäker omvärld

Folksamgruppens finansiella position är stark och tillväxten stabil trots en utmanande omvärld. Den totala premievolymen växte med 8 procent, jämfört med motsvarande delårsperiod föregående år, och uppgick till 55 miljarder kronor för årets tre första kvartal. Gruppens förvaltade kapital och fondförsäkringstillgångar ökade med 11 procent, jämfört med föregående år, och uppgick till 784 miljarder kronor. Kapitalavkastningen för moderföretaget i Folksam Liv uppgick till 3,5 procent sedan årsskiftet. Avkastningen för Folksam Tjänstepension uppgick till 4,1 procent sedan årsskiftet.   

Konsolideringsgraden för Folksam Sak är fortsatt hög och uppgick till 184 procent vid kvartalets slut.  I moderföretaget Folksam Liv uppgår solvensgraden efter tredje kvartalet till 192 procent och i Folksam Tjänstepension och KPA Tjänstepensionsförsäkring är solvensgraden än högre.     

Premievolymen för Folksam Liv-gruppen uppgick till 43 miljarder kronor och kunderna har fått en god och konkurrenskraftig kapitalavkastning på 3,5 procent under perioden.  

– Det är en positiv utveckling för både noterade innehav och andra tillgångsslag jämfört med föregående år. Vi har ett stort ansvar att förvalta våra kunders pensionspengar på bästa möjliga sätt. Folksam har en god riskspridning med flera olika tillgångsslag som balanserar riskerna, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.  

Premierna inom Folksam Sak-gruppen uppgick till 12 miljarder kronor, en ökning med 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Beståndstillväxten har primärt skett inom djurförsäkringar men även inom boende- och motoraffären.    

– Just nu befinner vi oss i en period med ovanligt många osäkerhetsfaktorer. Hög inflation och höga räntor, en svag svensk krona, stigande geopolitisk oro, klimatförändringar och gängkriminalitet som påverkar våra kunder och vår verksamhet på olika sätt. Under det här kvartalet har vi mött många kunder som drabbats av konsekvenserna av klimatförändringar då de fått se sina hem förstöras av översvämningar. Antalet anmälda byggskador var i augusti det högsta en enskild månad på tio år och när skadan inträffat har vi stått vid våra kunders sida och erbjudit skydd, rådgivning och stöd, avslutar Ylva Wessén.  

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på