Långsiktiga spelregler avgörande för gröna investeringar

Skog. Foto: Pixabay

Marknaden för investeringar i gröna projekt är ständigt växande. Samtidigt efterlyser branschens aktörer långsiktiga regler. Det var budskapet till lagstiftarna när Folksamgruppen arrangerade ett seminarium om finansieringen av en fossilfri värld. 

Ny tunnelbana i Stockholm, elbussar i Östersund och säkra cykelbanor i Göteborg. Listan på Folksamgruppens investeringar i grön infrastruktur kan göras lång och med gröna och hållbara placeringar på omkring 30 miljarder kronor har Folksamgruppen tagit täten bland svenska institutionella investerare i omställningen till en fossilfri värld.

Investeringar i gröna infrastrukturprojekt har ökat och en förklaring är att lågräntemiljön gör att institutionella placerare söker nya typer av investeringar med långsiktigt god riskjusterad avkastning. Även Folksamgruppen söker långsiktiga investeringar för att trygga pensionsutbetalningar på lång horisont.

Michael Kjeller, Folksam

Michael Kjeller, Folksam

– Vi förväntar oss att lågräntemiljön kommer att göra det svårare att nå upp till den avkastning vi garanterat våra kunder, säger Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksamgruppen.

I veckan arrangerade Folksamgruppen ett välbesökt seminarium där en av hållpunkterna var ett panelsamtal på temat ”Varifrån kommer miljarderna till en fossilfri värld?”. Deltagarna representerade flera aktörer i den gröna omställningen, som Kommuninvest, 7 AP-fonden, Skanska och Folksamgruppen.

Nyckelroll i omställningen

Byggsektorn är en av Sveriges största koldioxidutsläppare, samtidigt som företagen i branschen har en nyckelroll i gröna infrastrukturprojekt. Skanska bedriver till exempel flera omfattande projekt som ska framtidssäkra landet när klimatet förändras. Ett exempel är ombyggnationen av Slussen i centrala Stockholm.

Förutom en ny trafiklösning görs ombyggnationer i i slussarna, så att mer vatten kan flöda ut i Östersjön och på så sätt säkerställa vattennivån i Mälaren. Det leder till minskad risk för översvämning och saltvatteninträngning i Mälaren.

– Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges klimatavtryck och vi påverkas självklart av gröna investeringar. Vi har antagit Sveriges mål om klimatneutralitet 2045 och redan nu driver vi flera projekt, som ska leda till minskade klimatavtryck. Idag kommer 46 procent av vår omsättning från gröna projekt, säger Lena Hök, Senior Vice President Sustainability Skanska Group.

Maria Viimne, vice vd på det kommunägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest, har också sett ett ökat intresse för gröna investeringar och i dagsläget har de ställt ut gröna obligationer som delfinansierat över 200 projekt. Investeringarna har bidragit till sänkta koldioxidutsläpp med över 662 000 ton koldioxid om året.

– 7 AP-fonden bidrar till en fossilfri och hållbar värld genom att göra investeringar som stödjer grön utveckling och att genom ägarstyrning påverka företag i en ”grönare” riktning. Här har 7 AP-fonden genomfört ett stort arbete för att motverka att företag i tysthet lobbar emot Parisavtalet, säger  Richard Gröttheim, vd 7 AP-fonden.

Stora investeringar väntar

En fråga som blev tydlig under seminariet var att såväl investerare, som utförare av projekt och utställare av obligationer efterlyser långsiktiga och tydliga regler från lagstiftarna. Det anses som avgörande om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

De kommande decennierna väntas omfattande investeringar i svensk infrastruktur, däribland de  projekt som ryms inom den så kallade Sverigeförhandlingen, en höghastighetsjärnväg som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sverigeförhandlingen innefattar förutom ny järnväg också 285 000 nya bostäder och ny kollektivtrafik i storstadsregionerna.

I december 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Kostnaden uppskattas till 38,4 miljarder och delar av finansieringen ska ske genom gröna obligationer.

Seminariet avslutades med att moderatorn undrade vilken fråga paneldeltagarna vill skicka med till politikerna.

– Säkerställ incitamenten för hållbara investeringar, blir svaret från Lena Hök.

– Vi vill ha stabila spelregler och kapitalkrav i linje med detta, avslutar Michael Kjeller.

– Det vore bra om politikerna kan möjliggöra för 7 AP-fonden att investera i infrastruktur, till exempel genom att föreslå detta i den utredning om ickevalsfonden som ska vara klar i sommar, säger Richard Gröttheim.

Följ oss på