Folksam anpassar garantin i traditionell livförsäkring

För att värna om en fortsatt stabil utveckling på sparande i traditionell livförsäkring ändrar Folksam Liv i produktens garanti. Ändringarna avser premiebestämd försäkring med utjämnad återbäring och nya premieinbetalningar från och med den 1 januari 2017.

– Sedan några år har ränteläget på finansmarknaden varit historiskt lågt, vilket påverkar sparande med garantier. Genom att vi nu anpassar garantin i traditionell livförsäkring får vi större utrymme att investera i tillgångar som över tid kan ge våra kunder bättre avkastning än räntebärande investeringar. Därigenom engagerar vi oss för våra kunders trygghet och en långsiktigt stabil återbäringsränta, säger Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv.

Ändringarna som Folksam Liv inför innebär att garantiräntan sänks från och med den 1 januari 2017 från 1,5 procent till 1 procent och att garantin räknas på 80 procent av de nya inbetalningarna, istället för tidigare 85 procent. Kollektivavtalade försäkringar med traditionell förvaltning berörs endast av den ändrade garantiräntan från och med den första januari 2017. Ändringarna avser endast premiebestämd försäkring med utjämnad återbäring.

När det gäller återbäringsräntan så har den för Folksam Liv (exklusive kooperativa tjänstepensioner) i genomsnitt varit 6,2 procent under de senaste fem åren (2011-2015). Kooperativa tjänstepensioner i Folksam Liv har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 8,2 procent de senaste fem åren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv, telefon 0734-39 33 46
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26

Så här fungerar Folksams traditionella livförsäkring

Traditionell livförsäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar kunder som inte själva vill bestämma var pengarna ska investeras. Istället tar vi på Folksam hand om förvaltningen. Kunderna är garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom de också får dela på allt överskott.

Traditionell livförsäkring har dessutom en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie räknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.

  • Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och specialplaceringar.
  • Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till våra kunder.
  • Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
  • Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ska fördelas rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av kundens sparande över tiden. Läs mer om Folksams policy för överkottshantering på Policy för kollektiv konsolidering.
  • I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, får kunden den garanterade förmånen och det eventuella överskottet.
  • Återbäringsräntan kan variera över tid. Under den senaste fem åren, 2011– 2015, har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,2 procent (kooperativa tjänstepensioner 8,2 procent).

Folksam Liv i siffror (September 2016)

Folksam Liv har 1,5 miljoner försäkringsavtal och förvaltar drygt 172 miljarder kronor för sina kunders räkning

Solvensgrad: 158 procent

Solvensgraden är värdet av Folksams tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade utbetalningarna vi lovat våra försäkringstagare.

Kollektiv konsolidering: 118 procent

Konsolideringsgraden är ett mått på värdet av Folksams tillgångar i förhållande

till Folksams totala åtaganden, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

Totalavkastning: 5,8 procent

Totalavkastning är Folksam Livs avkastning på investerat kapital, inklusive återinvesterade utdelningar.

Kapitalportföljens fördelning:

Tillgångsslag Andel av portföljen (%)
Svenska aktier 14
Utländska aktier 18
Svenska räntebärande 56
Utländska räntebärande 3
Fastigheter 6
Specialplaceringar 3

För mer information om Folksam Livs traditionella livförsäkring, vänligen gå in på www.folksam.se.

Följ oss på