”En investering som tydligt gynnar våra kunder”

Folksamgruppen meddelar idag att KPA Pension och Folksam investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. ”Det här är ett köp som träffar rätt på flera plan”, säger Helena Kernell, analytiker på Kapitalförvaltning och Hållbarhet inom Folksamgruppen.

Dagens investering är försäkringsgruppens hittills största svenska så kallade private placement, det vill säga att Folksamgruppen är den enda investeraren i den obligation som Stockholms stad utfärdat.

Förutom att ge kunderna en god riskjusterad avkastning är affären också ett exempel på hur kapitalförvaltningsverksamheten allt oftare lyckas styra sina investeringar till att bidra till en hållbar utveckling.

– Vi har en allt klarare bild i vår kapitalförvaltningsverksamhet av hur vi investerar kundernas pengar i hållbarhetsfrämjande projekt, förutom att vi sedan många år utesluter vissa investeringar i enlighet med våra placeringskriterier. Naturligtvis ska vi alltid göra detta utan att det sker på bekostnad av avkastningen, säger Anders Bewiz som är ansvarig för ränteförvaltningen på Kapitalförvaltning och Hållbarhet inom Folksamgruppen​.

Uppmärksammar FN-målet om hållbara städer

I den här affären har Anders Bewiz arbetat nära kapitalförvaltningskollegan Helena Kernell.

– Vi vill uppmärksamma FN:s utvecklingsmål nummer elva som handlar om hållbara städer och samhällen, som vårt dotterbolag KPA Pension slagit fast som ett av sina prioriterade mål att verka för, säger Helena Kernell.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstäder, som år 2040 förväntas ha 1,3 miljoner invånare och samtidigt vara en fossilbränslefri stad. Genom investeringen vill KPA Pension och Folksam vara med och bidra till byggandet av en hållbar stad med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser.

För KPA Pension, som är tjänstepensionsföretaget för kommuner och landsting, är det särskilt intressant att återinvestera sina kunders medel i svenska kommuner.

– Det innebär att KPA Pensions kunder, som är allt från sjuksköterskor och lärare till brandmän, får se sina pengar göra nytta i de egna kommunerna redan idag. Förutom att de senare får en god tjänstepension. Dessutom belyser den här investeringen behovet av att planera och bygga förskolor och skolor för framtiden som en del av en hållbar stadsutveckling, säger Helena Kernell.

Gynnar sakförsäkringsaffären

Investeringen är också viktig för Folksams sakförsäkringsverksamhet.

– Ta till exempel ombyggnationen av nya Slussen där klimatanpassning är en viktig el. Projektet tar höjd för en höjning av havets nivå med cirka en meter på global nivå, vilket med landhöjningen inräknad innebär en havsnivå som är cirka en halvmeter högre än idag i Stockholmsområdet. Därigenom skyddas kringliggande fastigheter från översvämningar som band andra Folksam är med och försäkrar,  säger Anders Bewiz och avslutar:

– Kort sagt är det här en investering som tydligt gynnar våra kunder. Vi får ihop vår investeringsverksamhet på ett sätt som stöttar liv- och sakförsäkringsaffärerna och därmed våra kunder från flera håll.

 

Fakta om investeringen i obligationen från Stockholms stad:

  • Obligationens löptid: 5 år
  • Investeringen fördelar sig enligt följande: KPA Pension 1 000 miljoner kronor, Folksam Liv 900 miljoner kronor, Folksam Sak 100 miljoner kronor.
  • Exempel på projekt som medlen går till:
  • Staden gör stora investeringar för att möjliggöra byggnation av nya energieffektiva bostäder i ett flertal nya stadsutvecklingsområden.
  • Stockholm investerar både för att skapa nya och förbättra utnyttjandet av existerande park- och grönytor. De har många viktiga funktioner i en hållbar stad som rekreationsområden, de sänker temperaturen vid varmt väder och minskar risken för översvämningar.
  • Den förväntade ökningen av antalet barn och ungdomar ökar behovet av investeringar i skolor och förskolor. Att möta den unga befolkningens behov av utbildning är centralt för ett hållbart Stockholm.
  • Staden investerar för att öka framkomligheten genom miljöanpassade transportalternativ. Goda förutsättningar för fotgängare och cyklister är en viktig del i att minska de fossila utsläppen och säkra ett hållbart transportsystem. Staden investerar även i laddstationer för att möta den ökande användningen av eldrivna fordon i Stockholm.
  • Ett nytt avloppsreningsverk kommer att fördubbla kapaciteten i stadens avloppsrening och täcka stadens behov fram till 2040. Med modern reningsteknik kan utsläpp av kväve och fosfor minskas med 33 respektive 40 procent, samtidigt som en större mängd föroreningar och mikroplaster kan filtreras bort. Med utökad kapacitet minskar risken för utsläpp av avloppsvatten till närliggande vattendrag och översvämningar i samband med kraftiga regn.
  • Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Mål nummer elva handlar om hållbara städer och samhällen.

Följ oss på