Kundernas pengar bidrar till klimatanpassning i Kristianstad

Lågt belägna och kustnära städer kan drabbas hårt av klimatförändringarna. I Kristianstad byggs nu vallar som ska skydda staden. Folksamgruppens kunder är med och finansierar projektet.

Idag utsågs Kristianstad, tillsammans med Uppsala och Sundsvall av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring till en av Sveriges tre främsta kommuner på klimatanpassning. En bärande del av utnämningen var just att kommunen tar hänsyn till höjd havsnivå och skydd av grundvattnet i alla relevanta beslut.

Vallarna i Kristianstad ska skydda halva staden och det samhällsviktiga Centralsjukhuset mot framtida översvämningar.

Det här är ett av många exempel på hur Folksamgruppen investerar kundernas pengar både hållbart och utan att kompromissa med avkastningen. Dessutom kommer pengarna kunderna till nytta redan idag i deras närmiljöer, inte bara när de antingen går i pension eller anmäler skada. Det är alltså kunder som sparar långsiktigt hos Folksam eller KPA Pension eller betalar in premier för sina försäkringar hos Folksam som bidrar till en hållbar omställning i sina lokalsamhällen.

Genom Folksamgruppens investering bidrar kunderna till att bygga vallar som skyddar Kristianstad vid översvämning genom en investering i en så kallad grön obligation. Gröna obligationer är räntebärande värdepapper, som används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. Det är Kommuninvest, ett svenskt kommunalägt bolag som erbjuder svenska kommuner och regioner finansieringslösningar, som står som utgivare av den gröna obligationen Folksamgruppen investerat i. Folksamgruppen har hittills investerat mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer för sina kunders räkning, och är därmed en av världens ledande investerare i tillgångsslaget.

 

Fakta om projektet i Kristianstad

 • Kristianstad ligger i nordöstra Skåne, invid Hammarsjön och med Helge å som rinner utmed staden och mynnar ut i Hanöbukten söder om Åhus.
 • Sveriges lägsta punkt ligger precis utanför Kristianstad på 2,41 meter under havsnivån.
 • Idag ligger 60 % av centrala Kristianstad på gammal sjöbotten då man på 1800-talet vallade in en bit av Hammarsjön.
 • För att undvika en katastrof liknande den som var nära att inträffa viden översvämning år 2002 beslutade kommunen att förstärka Hammarslundsvallen och samtidigt bygga nya vallar som skyddar andra delar av staden från högvatten i Helge å.
 • De nya skyddsvallarna ska klara ett vattenstånd på upp till 3,70 meter över det normala.
 • Projektet hade år 2014 kommit halvvägs. Då hade 5 pumpstationer installerats för att klara av att avlägsna framtida nederbördsmängder.
 • Totalt ska 10 kilometer skyddsvall byggas och en sjätte pumpstation installeras.
 • Vallarna utformas som jord-och filtervallar med en inre kärna av morän som släpper igenom en liten mängd vatten. De förstärks med tryckbankar inåt land för att öka hållfastheten i vallen.
 • Projektet ska vara klart år 2025.

Fakta om investeringen

 • Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill investera i projekt som minskar klimatbelastningen och främjar hållbar utveckling.
 • Kommuninvest gav i oktober 2016 ut en grön obligation på fem miljarder kronor.
 • Folksamgruppen investerade 2,5 miljarder kronor, det vill säga hälften av obligationens värde. Därefter har vi gjort ytterligare investering i gröna obligationer som Kommuninvest gett ut, vilket gör att vårt totala gröna obligationsvärde via Kommuninvest uppgår till 2,9 miljarder kronor.
 • Utöver Folksamgruppen lånade såväl andra svenska investerare som utländska investerare ut pengar genom den gröna obligationen.
 • Kommuninvests gröna obligation används för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt i fler än 40 svenska kommuner och regioner.
 • Några av de kommunala klimat- och miljöprojekt som finansieras via den gröna obligationen är Halmstads optiska sophanteringsstation, de nya sammankopplade fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge samt en lång rad energisnåla hus byggda som SABO Kombohus. Samt förstås skyddsvallarna i Kristianstad.

Följ oss på